UBND huyện Bát Xát, Lào Cai thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

22/06/2015

[slideshare id=49666594&doc=a-150622020836-lva1-app6892&type=d]