UBND huyện Cao Lộc, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

04/08/2017

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP, ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND, ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017;

Thực hiện Thông báo số 288/TB-SNV, ngày 25/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017;

UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó:

1. Tại Văn phòng HĐND và UBND huyện: 01 chỉ tiêu, trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế;

2. Tại Hội Đông y huyện: 01 chỉ tiêu, trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Dược sỹ;

(Chi tiết như biểu kèm theo)

II. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo Thông báo số 288/TB-SNV, ngày 25/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017.

III. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

– Hồ sơ do Sở Nội vụ phát hành (cá nhân tự liên hệ mua hồ sơ).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc (tầng 3, Khu nhà Liên cơ quan, trụ sở HĐND và UBND huyện).

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo công khai, rộng rãi và niêm yết tại trụ sở để người có nhu cầu dự tuyển được biết và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

*** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: langson.gov.vn