UBND huyện Chi Lăng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

27/06/2017

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 của các xã, thị trấn đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 gồm 17 chỉ tiêu, theo chức danh cụ thể sau:

– Chức danh Trưởng Công an: 02 chỉ tiêu

– Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 03 chỉ tiêu

– Chức danh Văn phòng – thống kê: 05 chỉ tiêu

– Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với thị trấn) : 01 chỉ tiêu

– Chức danh Địa chính– nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) : 01 chỉ tiêu

– Chức danh Tài chính – kế toán: 01 chỉ tiêu

– Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 02 chỉ tiêu

– Chức danh Văn hóa – xã hội: 02 chỉ tiêu

(Có biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người dự tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, Điều 4 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

f) Điều kiện khác: Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo có nhu cầu tuyển dụng tại UBND các xã, thị trấn và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại các đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Chi Lăng có nhu cầu tuyển dụng.

– Trưởng Công an xã phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Chỉ huy trưởng quân sự là người trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng.

2. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định trên, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, như sau:

“ a) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

b) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

c) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

e) Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước”.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ: Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

f) 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh 4×6.

2. Lưu ý:

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 28/6/2017 đến hết ngày 30/7/2017.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/6/2017 đến hết ngày 30/7/2017.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

– Đối với các chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định;

– Đối với các chức danh Văn phòng – Thống kê; Tài chính – Kế toán; Văn hóa – Xã hội; Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (ở thị trấn); Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (ở xã); Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (ở thị trấn) tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển theo quy định;

– Đối với đối tượng cử tuyển người dân tộc thiểu số (do UBND tỉnh ban hành Quyết định cử đi học, được thực hiện trong phạm vi của tỉnh) nếu đáp ứng được yêu cầu về trình độ, chuyên ngành, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển sẽ được thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển như quy định đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

VI. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

Những đối tượng sau đây khi đăng ký dự tuyển được thực hiện chế độ ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn liên tục từ 03 năm trở lên.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các Mục 1, 2, 3 nêu trên thì chỉ được thực hiện chế độ ưu tiên theo diện cao nhất vào kết quả xét tuyển.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí  tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

Trong quá trình kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu hồ sơ mà thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man trong bản sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã không chịu trách nhiệm bồi hoàn các khoản lệ phí đã nộp theo quy định (nếu có).

Thời gian và địa điểm thu lệ phí dự tuyển, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo cụ thể sau.

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được thông báo công khai trên đài Truyền thanh – truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND xã, thị trấn về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển và đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh/.

*** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng CCCX 2017

Nguồn tin: langson.gov.vn