UBND huyện Đình Lập, Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2017

04/08/2017

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức UBND huyện Đình Lập được phê duyệt tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh gồm 05 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Thanh tra huyện: 01 chỉ tiêu;

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 02 chỉ tiêu;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu;

(Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo thông báo này)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Đình Lập (Trụ sở khối liên cơ quan, khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập).

3. Hồ sơ có bán tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

211TB-1

211TB-2

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

211TB-3 211TB-4

Nguồn tin: langson.gov.vn