UBND huyện Đông Anh, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn

09/01/2019

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh ban hành kèm theo Quyết định số 7537/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Huyện; UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn trên địa bàn Huyện như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/01/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – UBND huyện Đông Anh.

*** Chi tiết Thông báo và Kế hoạch tuyển dụng như sau:

1

2 3

4 5

6 7 8

Nguồn tin:  donganh.hanoi.gov.vn