UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

08/06/2018

UBND huyện Gò Quao, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 người, trong đó:

– Văn phòng – Thống kê: 01 người.

– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 03 người.

– Tài chính – Kế toán: 04 người.

– Văn hóa – Xã hội: 03 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 04/06/2018 đến hết ngày 03/07/2018

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gò Quao.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1

2 3

5 6

7 8

Nguồn tin: goquao.kiengiang.gov.vn