UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2017

10/07/2017

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2016,

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2016, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận và chức danh đảm nhiệm

Tổng số: 18 người; trong đó:

– Tiếp nhận vào làm công chức: 02 người;

– Tiếp nhận vào làm viên chức: 16 người.

(Có biểu chi tiết về chỉ tiêu, đơn vị tiếp nhận, yêu cầu trình độ chuyên môn đính kèm)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

Phải được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức, ngoài việc đảm bảo các điều kiện nêu trên còn phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

– Tiếp nhận vào làm công chức: thực hiện tiếp nhận đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Hàm Yên có đủ điều kiện theo quy định.

– Tiếp nhận vào làm viên chức: thực hiện tiếp nhận viên chức đang công tác tại các trường trong tỉnh (viên chức sự nghiệp giáo dục), các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên) có đủ điều kiện theo quy định.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang);

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/7/2017 đến hết ngày 02/8/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hoàng Thị Bích Liên, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên (số điện thoại 02073. 841.049).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo tiếp nhận tại trụ sở làm việc và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh dự tuyển, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo yêu cầu.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng ký thông báo công khai ít nhất 01 (một) lần trên báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức của huyện năm 2016.

Trên đây là Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên./.

Nguồn tin: hamyen.org.vn