UBND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

10/11/2015

Ngày 03/11/2015, Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Hiệp Hòa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015.

Mục đích tuyển dụng: Tuyển chọn những người có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, đảm bảo thực thi công vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Yêu cầu tuyển dụng: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu, vị trí công tác và cơ cấu công chức của từng đơn vị; quá trình thi tuyển đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng và thi tuyển:

– Từ ngày 03/11/2015: Thông báo công khai Kế hoạch số 262/KH-HĐTD ngày 03/11/2015 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hiệp Hòa về Kế hoạch tuyển dụng cấp xã năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Giang, Trang thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, đồng thời niêm yết tại Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn.

– Từ ngày 06/11/2015 đến ngày 06/12/2015: Bán hồ sơ  và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ (trong giờ hành chính).

– Ngày 11/12/2015: Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hiệp hòa công bố các thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn.

– Ngày 27/12/2015: Tổ chức thi tuyển tại Trường THCS thị trấn Thắng, thời gian bắt đầu từ 7h30’.

1 2 3 4 5 6 7 8 9