UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2017

22/05/2017

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm 2017, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 gồm 37 chỉ tiêu.

 (Có biểu tổng hợp chi tiết nhu cầu tuyển dụng của từng vị trí việc làm theo trình độ, nhóm chuyên ngành đào tạo và đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đính kèm)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm  và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các đơn vị sự nghiệp (trường mầm non) có nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc ngành đào tạo; nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị sự nghiệp trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng, phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo qui định của Sở Nội vụ, thành phần gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điểu kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT.

6. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ (nếu vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ).

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

8 Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).

9. Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn (nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ).

10. 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh mầu cỡ 4×6 cm.

Lưu ý:

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức là giáo viên mầm non năm 2017 nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng. Bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ của thí sinh sẽ được bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển hoặc kết quả điểm kiểm tra, sát hạch.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ chính những thí sinh có nhu cầu tham gia tuyển dụng, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển do người khác (không phải là thí sinh) nộp.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thực hiện tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, nội dung thi gồm:

a) Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực thuộc vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng.

–  Thời gian thi 120 phút.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút.

– Thi thực hành: Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp, chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Lưu ý:

Đối với phần thi thực hành: Kết quả điểm thi thực hành của thí sinh được tổng hợp ngay sau khi kết thúc phần thi thực hành của từng thí sinh và khi kết thúc phần thi thực hành của mình thí sinh phải ký xác nhận điểm trong biểu tổng hợp điểm thi thực hành ngay tại phòng thi.

c) Thi ngoại ngữ (Nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ ngoại ngữ): Thi viết, thời gian thi 60 phút.

d) Thi tin học văn phòng (Nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ tin học): Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian thi 30 phút.

đ) Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

2. Cách tính điểm

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp thí sinh thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ít người, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp ngoại ngữ và công nghệ thông tin là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại Khoản 1, mục IV nêu trên, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại đơn vị trường học có nhu cầu tuyển dụng.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tại Tiết b, khoản 3, mục IV nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

d) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng

a) Người tốt nghiệp đại học (hệ chính qui) loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước;

b) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển người dân tộc thiểu số theo Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT có trình độ, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng, thực hiện không qua thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức đối với các thí sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Có chuyên ngành hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục III Kế hoạch này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quy trình xét tuyển đặc cách

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch.

b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

đ) Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách.

e) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện như việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

4. Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách

a) Thủ trưởng các cơ quan có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách.

b) Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

5. Đối với vị trí việc làm tuyển dụng đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh xét tuyển đặc cách trúng tuyển: Hội đồng thi tuyển tiến hành trả hồ sơ cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp thuộc đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào đơn vị  mới này, sẽ không tính là hồ sơ nộp quá thời gian quy định theo thông báo tuyển dụng viên chức của đơn vị.

VI. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Lệ phí thi tuyển của thí sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh: Thu 500.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.

– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000đ/01 thí sinh/01 lần dự thi.

Lưu ý:

Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định như trên.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tổ chức phát hành hồ sơ: Từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 06/6/2017.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2017 đến hết ngày 09/6/2017.

3. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng III, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Quá trình kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu phát hiện hồ sơ của thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác liên quan không hợp pháp; khai man nội dung trong bản sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển, giấy khám sức khỏe, hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng. Hội đồng thi tuyển viên chức không chịu trách nhiệm bồi hoàn về các khoản lệ phí đã nộp theo quy định (nếu có).

2. Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ phòng Nội vụ huyện sẽ phối hợp cùng Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm theo từng nhóm chuyên ngành ở đơn vị trường học có nhu cầu tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng (địa chỉhttp://www.langson.gov.vn/huulung) ít nhất 02 ngày một lần để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

3. Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền làm đơn xin rút hồ sơ để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác có nhu cầu tuyển dụng nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm tuyển dụng với điều kiện khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định.

4. Hội đồng thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017 có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung hướng dẫn thí sinh ôn tập; hình thức, nội dung, thời gian thi; địa điểm, tổ chức thi tuyển cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức theo qui định.

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm 2017 tới tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, trụ sở UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện, đồng thời được thông báo trên các chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn/huulung/.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại liên hệ 0205.3825.053 hoặc0205.3727.235) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo qui định./.

*** Tài liệu đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: langson.gov.vn