UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2017-2018

07/09/2017

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018;

Căn cứ Văn bản số 683/UBND-NC ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng;

Căn cứ Văn bản số 867/UBND-NC ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh,

 

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Số lượng hợp đồng lao động

Tổng số 240 chỉ tiêu, cụ thể:

STT

Đơn vị

Số lượng

Chuyên ngành

Ghi chú

Trường THCS

15

1 Trường THCS xã Cai Kinh

1

01 SP Ngữ văn
2 Trường THCS xã Hoà Lạc

2

01 SP Âm nhạc và 01 SP Địa hoặc Văn – Địa
3 Trường THCS xã Yên Vượng

2

01 Tiếng Anh SP và 01 SP Toán
4 Trường THCS xã Hữu Liên

2

02 SP Ngữ Văn
5 Trường THCS xã Hoà Sơn

3

01 SP Toán, 01 SP Lý và 01 SP Văn
6 Trường THCS xã Hoà Bình

2

02 SP Ngữ Văn
7 Trường THCS xã Minh Hoà

1

01 SP Toán
8 Trường THCS xã Minh Tiến

2

01 Toán – Tin, 01 SP Ngữ Văn
Trường Tiểu học

30

1 Trường Tiểu học 1 Thị trấn

1

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
2 Trường Tiểu học 2 Thị trấn

1

Công nghệ thông tin
3 Trường Tiểu học 2 xã Minh Sơn

1

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
4 Trường Tiểu học xã Sơn Hà

2

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
5 Trường Tiểu học xã Tân Thành

3

01 Tiếng Anh SP, 01 Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học và 01 Công nghệ thông tin
6 Trường Tiểu học 1 xã Hoà Thắng

2

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
7 Trường Tiểu học xã Yên Vượng

2

01 Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học và 01 Công nghệ thông tin
8 Trường Tiểu học xã Hữu Liên

3

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
9 Trường Tiểu học xã Nhật Tiến

2

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
10 Trường Tiểu học xã Đô Lương

1

01 Tiếng Anh SP
11 Trường Tiểu học xã Vân Nham

3

02 Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học và 01 Công nghệ thông tin
12 Trường Tiểu học xã Yên Bình

2

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
13 Trường Tiểu học xã Hoà Bình

1

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
14 Trường Tiểu học xã Quyết Thắng

1

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
15 Trường Tiểu học xã Minh Hòa

2

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
16 Trường Tiểu học xã Đồng Tiến

3

Giáo dục Tiểu học hoặc Sư phạm Tiểu học
17 Trường Tiểu học xã Yên Sơn

4

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non

Cấp mầm non

4

Trường Mầm non

195

1 Trường Mầm non Liên cơ

4

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
2 Trường Mầm non Lâm trường

9

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
3 Trường Mầm non Vĩnh Thịnh

3

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
4 Trường Mầm non xã Minh Sơn

8

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
5 Trường Mầm non xã Sơn Hà

11

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
6 Trường Mầm non xã Hồ Sơn

6

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
7 Trường Mầm non xã Hoà Lạc

6

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
8 Trường Mầm non xã Nhật Tiến

5

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
9 Trường Mầm non xã Vân Nham

7

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
10 Trường Mầm non xã Tân Thành

3

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
11 Trường Mầm non 2 xã Tân Thành

10

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
12 Trường Mầm non xã Hoà Thắng

8

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
13 Trường Mầm non xã Hoà Sơn

10

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
14 Trường Mầm non xã Đồng Tân

8

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
15 Trường Mầm non xã Yên Vượng

5

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
16 Trường Mầm non xã Hữu Liên

2

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
17 Trường Mầm non xã Minh Hoà

6

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
18 Trường Mầm non xã Yên Thịnh

7

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
19 Trường Mầm non xã Quyết Thắng

7

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
20 Trường Mầm non xã Cai Kinh

7

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
21 Trường Mầm non xã Yên Bình

9

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
22 Trường Mầm non xã Minh Tiến

5

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
23 Trường Mầm non xã Thiện Kỵ

10

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
24 Trường Mầm non xã Đô Lương

9

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
25 Trường Mầm non xã Hòa Bình

6

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
26 Trường Mầm non xã Đồng Tiến

10

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
27 Trường Mầm non xã Tân Lập

4

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non
28 Trường Mầm non xã Thanh Sơn

6

Giáo dục  Mầm non hoặc Sư phạm  Mầm non

2. Hình thức hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động; Thời hạn ký hợp đồng đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng trong định mức đủ 12 tháng.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

Căn cứ số chỉ tiêu được phân bổ trên đây, các trường rà soát lại danh sách lao động đã hợp đồng năm học 2016-2017 nếu còn đáp ứng được yêu cầu thì ký hợp đồng tiếp (12 tháng) không cần nộp hồ sơ. Các điều kiện và thủ tục sau:

1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển vào đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng;

d. Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ. Có văn bằng đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần hợp đồng;

e. Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng lao động

a. Đối với giáo viên mầm non

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành: Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non

b. Đối với giáo viên tiểu học

Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành: Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học

c. Đối với giáo viên Trung học cơ sở

Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành theo như biểu chi tiết

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu hồ sơ xin đi làm có bán tại các cơ sở  cung cấp Văn phòng phẩm, thành phần gồm có:

1. Đơn xin đi làm hợp đồng lao động;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí có nhu cầu hợp đồng lao động (không cần phải công chứng);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Ghi chú:

Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có nhu cầu xét tuyển hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được xem xét.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/09/2017 đến hết ngày 15/9/2017.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hợp đồng: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng III, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc; chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào những đơn vị có nhu cầu hợp đồng lao động.

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, PHÊ DUYỆT TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Căn cứ vào số lượng hồ sơ do thí sinh đăng ký vào các đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng, phòng Nội vụ sẽ tổ chức việc xét duyệt hồ sơ thí sinh và phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển hợp đồng lao động thành 02 đợt (nếu đợt một chưa đủ chỉ tiêu).

– Đợt 1: Vào ngày 11/9/2017.

– Đợt 2: Vào ngày 18/9/2017.

          2. Đối với những thí sinh không trúng xét tuyển hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học mà thí sinh đã nộp hồ sơ. Trên cơ sở chỉ tiêu hợp đồng lao động còn thiếu tại các đơn vị trường học, phòng Nội vụ huyện sẽ xem xét nguyện vọng của cá nhân và tiếp tục xét duyệt những hồ sơ này để chuyển sang hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ huyện:

Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo công khai chỉ tiêu nhu cầu hợp đồng lao động, nội dung xét tuyển hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động tại Trụ sở UBND huyện và trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng (địa chỉ http://www.langson.gov.vn/huulung) để tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, tổng hợp, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trường học được phê duyệt nhu cầu hợp đồng có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo này và tuyên truyền rộng rãi để các thí sinh được biết và nộp hồ sơ theo qui định.

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở để những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung xét tuyển hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với giáo viên tại các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện năm học 2017 – 2018 tới tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần hợp đồng lao động biết và tham gia đăng ký dự xét tuyển.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại liên hệ 0205.3729.666 hoặc 02053.825.053) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo qui định./.

Nguồn tin: langson.gov.vn