UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2018 – 2019

21/08/2018

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng hợp đồng lao động năm học 2018 – 2019 như sau:

TB_125_TB_UBND_ngay_21_thang_8_nam_2018_201808240434119190-1 TB_125_TB_UBND_ngay_21_thang_8_nam_2018_201808240434119190-2

Nguồn tin: muongkhuong.laocai.gov.vn