UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

09/08/2017

UBND huyện Phù Cừ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Phù Cừ và các xã có nhu cầu tuyển dụng.

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 9 người, gồm các chức danh công chức còn thiếu tại các xã, thị trấn như sau:

– Chỉ huy trưởng Quân sự xã 2 người tại các xã: Tiên Tiến 1 người, Minh Tiến 1 người.

– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 3 người tại các xã: Nhật Quang 1 người, Đoàn Đào 1 người (trong đó 1 người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của xã Đoàn Đào) và Tiên Tiến 1 người.

– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường (theo dõi Nông nghiệp – Nông thôn mới & Môi trường) : 3 người tại các xã: Minh Tiến 1 người, Tiên Tiến 1 người và Đình Cao 1 người.

– Tài chính – Kế toán: 1 người tại xã Tam Đa

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (2 bộ)

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Phù Cừ các xã có nhu cầu sử dụng.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 10/8/2017 đến 9/9/2017.

– Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 nộp hồ sơ dự tuyển dụng tại UBND các xã, thị trấn có vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng hoặc tại Phòng Nội vụ huyện.

– UBND các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng của người dự tuyển dụng, tổng hợp, lập danh sách (theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ huyện vào giờ hành chính ngày 11/9/2017.

IV. Hình thức về nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng:

– Đối với Chỉ huy trưởng Quân sự xã tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.

– Đối với các chức danh khác tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển công chức, ngạch: Chuyên viên và Cán sự.

2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: có thông báo cụ thể sau.

3. Lệ phí tuyển dụng theo quy định.

Nguồn tin: Báo Hưng Yên