UBND huyên Phục Hòa, Cao Bằng thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã

10/05/2016

22 TB UBND PH_0_Page_1 22 TB UBND PH_0_Page_2 22 TB UBND PH_0_Page_3 22 TB UBND PH_0_Page_4