UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018

05/10/2018

Ngày 1/10, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018.

Theo Kế hoạch, tổng chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2018 cần tuyển là 03 chỉ tiêu. Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

Trên cơ sở xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và thực hiện các yêu cầu xét tuyển theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Ha Nội. Việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Thời gian tổ chức tuyển dụng dụng cụ thể như sau:

Từ ngày 08/10/2018 đến 17 giờ, ngày 06/11/2018: Thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng (vào giờ hành chính các ngày làm việc)
Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 14/11/2018: Hội đồng tuyển dụng kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
Từ ngày 15/11/2018 đến 30/11/2018: Tổ chức xét tuyển đối với người dự tuyển; Thông báo kết quả xét tuyển. Hội đồng tuyển dụng báo cáo UBND huyện Thanh Oai công nhận kết quả xét tuyển; Thông báo người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ.

Địa điểm tổ chức tuyển dụng tại UBND huyện Thanh Oai.

Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ thành lập các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng (nếu có); tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức theo đúng Quy chế, quy định của pháp luật hiện hành; Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện rà soát chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, cần tuyển báo cáo UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

2018-TB-UBND-662-TB chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2018-1

2018-TB-UBND-662-TB chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2018-2 2018-TB-UBND-662-TB chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2018-3 2018-TB-UBND-662-TB chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2018-4

Nguồn tin: thanhoai.hanoi.gov.vn