UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018

12/03/2018

UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non:

+ Giáo viên Mầm non Liên cơ: 04 chỉ tiêu.

+ Trưởng Mầm non cấp xã: 03 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp khác:

+ Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 04 chỉ tiêu.

+ Viên chức Trung tâm Văn hóa thể thao: 02 chỉ tiêu.

+ Viên chức Trung tâm phát triển Cụm Công nghiệp: 01 chỉ tiêu.

+ Viên chức Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Cồn Vành: 01 chỉ tiêu.

+ Viên chức Sự nghiệp Phát triển nông thôn: 02 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 07/03/2018 đến hết ngày 03/04/2018 trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Trung tâm Hành chính công huyện Tiền Hải.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Untitled Untitled

Nguồn tin: tienhaitb.gov.vn