UBND huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

11/07/2016

41 TB-UBND_Page_01 41 TB-UBND_Page_02 41 TB-UBND_Page_03 41 TB-UBND_Page_04 41 TB-UBND_Page_05 41 TB-UBND_Page_06 41 TB-UBND_Page_07 41 TB-UBND_Page_08 41 TB-UBND_Page_09 41 TB-UBND_Page_10 41 TB-UBND_Page_11 41 TB-UBND_Page_12 41 TB-UBND_Page_13 41 TB-UBND_Page_14 41 TB-UBND_Page_15 41 TB-UBND_Page_16 41 TB-UBND_Page_17 41 TB-UBND_Page_18