UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2017

19/05/2017

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Tuyển dụng bổ sung đội ngũ công chức Trưởng Công an xã đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

– Việc tuyển dụng đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ, tuân thủ quy định của pháp luật.

II. SỐ LƯỢNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng: 02 chỉ tiêu, cụ thể:

– UBND xã Khánh Long

– UBND xã Quốc Khánh

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Người đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có một quốc tịch, Quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đang trong cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; bị dị dạng, dị tật, nói lắp, nói ngọng.

3. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển trên, chức danh Trưởng Công an cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

– Chức danh Trưởng Công an: Có trình độ Trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ ngành công an trở lên.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, do Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định phát hành. Hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ (Hồ sơ đã nộp không trả lại).

Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

2. Bản Sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí chức danh công chức dự tuyển; Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng, hoặc chứng chỉ thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình khóa học của cơ quan có thẩm quyền cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến này nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao sổ hộ khẩu (Nếu người dự tuyển có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

8. 02 ảnh màu, cỡ (4×6) cm, 05 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh thuộc 01 đơn vị xã, có nhu cầu tuyển dụng.

 Người dự tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không phù hợp hoặc khai man trong bản khai lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển, đăng ký dự tuyển tại nhiều đơn vị thì hồ sơ dự tuyển sẽ bị loại.

V- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện hình thức xét tuyển đối với chức danh Trưởng Công an xã:

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Mục II Thông báo này và các tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3; điểm a, b, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã.

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã là người cần đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Mục II Thông báo này và sự thống nhất đề nghị của Trưởng Công an huyện.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2017 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.   

1. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/5.

2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tràng Định (tầng 2 trụ sở UBND huyện).

3. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2016. Cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ:

Phòng Nội vụ huyện tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tuyển dụng chức danh Trưởng Công an xã theo các quy định hiện hành.

– Tham mưu Thông báo công khai trên đài Truyền thanh – truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND xã, thị trấn về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định.

– Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, thực hiện việc xét tuyển dụng công chức trưởng công an xã theo quy định hiện hành.

– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định;

– Tổng hợp kết quả tuyển dụng để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét ra quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng;

– Tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện có trách nhiệm thông báo công khai trên truyền hình và đưa tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về kế hoạch tuyển dụng công chức trưởng công an xã năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định.

3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức Trưởng Công an xã năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định./.

Nguồn tin: langson.gov.vn