UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

28/07/2017

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc ban hành quy chế tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Hướng dẫn số 99/HD-SNV ngày 28/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017,

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

 I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau:

1. Trưởng Công an: 01 chỉ tiêu.

2. Chỉ huy trưởng quân sự: 02 chỉ tiêu.

3. Văn hoá – Xã hội: 03 chỉ tiêu.

4. Văn phòng – Thống kê: 02 chỉ tiêu.

5. Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Trong đó dành tỷ lệ 10% (01 chỉ tiêu) trong tổng số 09 chỉ tiêu để tuyển dụng đối với sinh viên đi học theo chế độ cử tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ:

– Không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

– Trình độ tin học: Đối với trình độ Trung cấp: Chứng chỉ A trở lên; Đối với trình độ Đại học: Chứng chỉ B trở lên.

– Trình độ chuyên môn: phù hợp với vị trí, chức danh công chức cần tuyển.

4. Điều kiện khác: Riêng đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Mục 1, Mục 3 Phần II Thông báo này, cần phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn, cụ thể như sau:

a. Đối với Chỉ huy trưởng Quân sự xã thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ.

b. Đối với Trưởng Công an xã thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã.

c. Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng, hồ sơ không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

c. Bản sao (công chứng) giấy khai sinh;

d. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

f. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại huyện Văn Lãng (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

g. Có 05 phong bì đã dán tem sẵn ghi rõ địa chỉ người nhận, 2 ảnh 4×6.

2. Một số lưu ý:

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

– Mỗi thí sinh phải đăng ký và chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, chức danh tại 01 xã có nhu cầu tuyển dụng.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nộp bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ, văn bằng của thí sinh sẽ bàn giao lại cho thí sinh sau khi công bố kết quả điểm thi.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức xét tuyển

– Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với:

+ Người có đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã theo quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Thông tư số 06/2012/TT-BNV và  Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Công an xã.

+ Sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường đại học có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đăng ký theo vị trí, chức danh công chức cần tuyển.

– Nội dung xét tuyển, cách tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần V của Kế hoạch số          1503/KH-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng.

2. Hình thức thi tuyển

– Tuyển dụng thông qua thi tuyển đối với các chức danh: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội; trừ các trường hợp đặc biệt tại mục VI của Kế hoạch số 1503/KH-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng.

– Nội dung các môn thi tuyển và hình thức thi, cách tính điểm thi tuyển, xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển: Thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 mục 2 phần V của Kế hoạch.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu dự thi, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên ở các Mục 1, 2, 3 nêu trên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÚC KHẢO

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định.

– Ủy ban nhân dân huyện chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng tuyển dụng công chức.

– Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn 15 ngày làm việc (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu gửi theo đường bưu điện).

– Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung thực hành.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/7/2017 đến hết ngày25/8/2017.

2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thi tuyển; thu lệ phí tuyển dụng: Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo sau.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển.

Thông báo này được thông báo công khai trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Văn Lãng./.

*** Tài liệu đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: langson.gov.vn