UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức xã năm 2017

16/05/2017

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự xã, thị trấn năm 2017 như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ XÉT TUYỂN:

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là: 03 chỉ tiêu. Trong đó:

– Trưởng Công an xã: 01 chỉ tiêu (xã Tam Hồng);

– Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 02 chỉ tiêu (xã Đại Tự, xã Hồng Phương)

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Từ ngày 03/5/2017 đến ngày 12/5/2017: Xây dựng và thông qua Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2017.

2. Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 30/5/2017:

– Thông báo công khai Kế hoạch và cơ cấu xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Vĩnh Phúc hoặc Đài PT-TH tỉnh, Website sở Nội vụ, Website của UBND huyện Yên Lạc tại địa chỉ: www.yenlac.vinhphuc.gov.vn và niêm yết tại UBND huyện Yên Lạc.

– Công khai mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Website của UBND huyện Yên Lạc.

3. Từ ngày 15/5/2017 đến 17h00 ngày 16/6/2017: Nhận hồ sơ và thu lệ phí của các thi sinh dự xét tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính);

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Yên Lạc.

– Đúng 17h00 ngày 16/6/2017 chốt hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Yên Lạc.

4. Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 26/6/2017: Lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự xét tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

5. Từ ngày 27/6/2017 đến ngày 30/6/2017: Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an cấp xã năm 2017.

6. Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 14/7/2017: Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an cấp xã năm 2017 tổ chức xét tuyển.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:

[slideshare id=76011493&doc=ubndhuynynlcvnhphctuyndngcngchcxnm2017-170516075200&type=d]

*** Tài liệu đính kèm:

– Bìa hồ sơ.doc

– Đơn xin xet tuyen.doc

– Sơ yếu lý lịch.doc

Nguồn tin: yenlac.vinhphuc.gov.vn