UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2017

25/08/2017

UBND huyện Yên Lập, Phú Thọ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 22 chỉ tiêu.

– Viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu.

– Viên chức Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình: 03 chỉ tiêu.

2. Lệ phí xét tuyển: 180.000 đồng/người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

– Thời gian:

+ Từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017: Phát hành hồ sơ.

+ Từ ngày 11/9/2017 đến hết ngày 12/9/2017: Phát hành hồ sơ.

– Địa điểm: Phòng nội vụ huyện Yên Lập.

*** Chi tiết thông báo như sau:

840-KH-UBND_201708111000497370-1

840-KH-UBND_201708111000497370-2 840-KH-UBND_201708111000497370-3

840-KH-UBND_201708111000497370-4 840-KH-UBND_201708111000497370-5

Nguồn tin: yenlap.phutho.gov.vn