UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng hợp đồng lao động

18/01/2018

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh xét tuyển đặc cách hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người, trong đó:

– Trung tâm Văn hóa thể thao: 01 vị trí Kế toán.

– Đài Phát thanh: 01 vị trí Phóng viên, Phát thanh viên.

– Trung tâm Hành chính công: 02 vị trí Kế toán, CNTT, quản trị mạng.

2. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hồ sơ và kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.

*** Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau:

Xét tuyển đặc cách đối với hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp-1

Xét tuyển đặc cách đối với hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp-2 Xét tuyển đặc cách đối với hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp-3 Xét tuyển đặc cách đối với hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp-4

Nguồn tin: yenphong.bacninh.gov.vn