UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 1 năm 2018

30/03/2018

UBND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch tuyển chọn cán bộ quản lý trường học đợt 1 năm 2018 ke_hoach_tuyen_chon_cbql_dot_1_Page_2 ke_hoach_tuyen_chon_cbql_dot_1_Page_3 ke_hoach_tuyen_chon_cbql_dot_1_Page_4 ke_hoach_tuyen_chon_cbql_dot_1_Page_5Nguồn tin: yenthe.vn