UBND Quận 4, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019

12/04/2019

Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tuyển dụng viên chức Quận 4 năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Sự nghiệp giáo dục: 100 chỉ tiêu.

– Khối Sự nghiệp khác: 26 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian:

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế, sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và sự nghiệp khác: Dự kiến từ ngày 16/04/2019 đến ngày 18/05/2019.

+ Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục: Dự kiến từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019.

– Địa điểm: UBND quận 4.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Nguồn tin: quan4.hochiminhcity.gov.vn