UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

11/07/2018

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV, ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố”;

Căn cứ Công văn số 2324/SNV-CCVC, ngày 13/9/2016 của Sở Nội vụ Hải Phòng “V/v thực hiện Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức”; Thông báo số 775/TB-SNV, ngày 09/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng “Số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018, quận Đồ Sơn”.

Căn cứ cơ cấu và nhu cầu sử dụng viên chức hiện có, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018; cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 40 người, cụ thể:

1. Bậc Tiểu học: 28 người.

– Giáo viên tiểu học:

+ Số lượng: 27 người (Trường Tiểu học Ngọc Xuyên: 02 người, Trường Tiểu học Ngọc Hải: 03 người, Trường Tiểu học Vạn Hương: 06 người, Trường Tiểu học Vạn Sơn: 03 người, Trường Tiểu học Bàng La: 06 người, Trường Tiểu học Hợp Đức: 07 người).

+ Yêu cầu trình độ Cao đẳng ngành sư phạm Tiểu học trở lên.

– Giáo viên Tổng phụ trách:

+ Số lượng: 01 người (tại Trường Tiểu học Ngọc Xuyên).

+ Yêu cầu trình độ Cao đẳng ngành sư phạm Tiểu học trở lên, có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ công tác Đội.

2. Bậc THCS: 12 người.

– Giáo viên Toán:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Bàng

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Toán học trở lên.

– Giáo viên Lý:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Bàng

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Vật lý trở lên.

– Giáo viên Hóa:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Bàng

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Hóa trở lên.

– Giáo viên Âm nhạc:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Bàng

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Âm nhạc trở lên.

– Giáo viên ngoại ngữ:

+ Số lượng: 04 người (Trường THCS Vạn Hương: 01 người, Trường THCS Bàng La: 02 người, Trường THCS Hợp Đức: 01 người).

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm Tiếng Anh hoặc Đại học ngôn ngữ Anh, Đại học Tiếng Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THCS; có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2/6 hoặc trình độ

– Giáo viên Văn:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Vạn Sơn.

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Ngữ văn trở lên.

– Giáo viên Giáo dục công dân:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Vạn Sơn.

+ Yêu cầu trình độ: Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục công dân – Sử, Sử – Giáo dục công dân hoặc Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục công dân trở lên.

– Giáo viên Thể dục:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Vạn Sơn.

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Giáo dục thể chất trở lên.

– Giáo viên Địa:

+ Số lượng: 01 người tại Trường THCS Hợp Đức.

+ Yêu cầu trình độ: Đại học sư phạm ngành Địa lý trở lên.

II. Điều kiện tuyển dụng:

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

7. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

1. Nội dung:

a. Xét tuyển căn cứ kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b. Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển:

2.1 Cách tính điểm:

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

d. Điểm thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các vị trí giáo viên được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các vị trí giáo viên;

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản c và Khoản d Điều này.

2.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm thực hành bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

IV. Hồ sơ tuyển dụng:

Hồ sơ của người dự tuyển đựng trong túi hồ sơ (theo mẫu) gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; khi nộp hồ sơ, phải nộp bản chính để Hội đồng tuyển dụng kiểm

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế từ cấp huyện và tương đương trở lên. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

V. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; mức thu cụ thể đối với lệ phí xét tuyển là: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/thí sinh.

VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 23/7/2018.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Nội vụ quận Đồ Sơn.

– Người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó trưởng phòng Nội vụ quận;

– Số điện thoại: 0939895668.

Mẫu hồ sơ nhận tại Phòng Nội vụ quận Đồ Sơn.

Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn