UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

10/06/2017

Thực hiện Quyết định số 773/QĐ-SNV ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018.Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng đăng ký thi tuyển

a) Đối tượng 1: Người đang hợp đồng lao động là giáo viên giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận, có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng theo quy định, cụ thể:

– Bậc tiểu học: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển.

– Bậc trung học cơ sở: Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b) Đối tượng 2: Người có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, có trình độ đại học sư phạm hoặc đại học trở lên (tùy theo bậc học đăng ký dự tuyển), có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Điều kiện cụ thể của người dự tuyển từng bậc học giống như Đối tượng 1.

c) Đối tượng 3: Các đối tượng không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải có trình độ thạc sĩ trở lên, đồng thời phải tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi hoặc xuất sắc, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2.Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình dộ B);

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội; nếu tốt nghiệp đại học ngành phù hợp khác trở lên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội.

Đối với những người đăng ký dự tuyển giáo viên giảng dạy tại trường tiểu học công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương với trình độ B);

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển giáo viên môn Tiếng Anh phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí tổng phụ trách đội nếu tốt nghiệp đại học sư phạm ngành khác trở lên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đoàn – Đội.

3. Nhu cầu tuyển dụng mới năm học 2017-2018: 58 người

–  Bâc Tiểu học                         : 30 người, cụ thể:

+ Giáo viên Văn hóa                : 26 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh              : 01người;

+ Giáo viên Tin học                  : 01 người;

+ Giáo viên Thể dục                 : 01 người;

+ Giáo viên Tổng phụ trách       : 01 người.

– Bậc Trung học cơ sở              : 28 người, cụ thể:

+ Giáo viên Tiếng Anh            : 04 người;

+ Giáo viên Tin học                  : 01người;

+ Giáo viên Thể dục                 : 02người;

+ Giáo viên Âm nhạc                : 01người;

+ Giáo viên Tổng phụ trách       : 01 người;

+ Giáo viên Địa lý                     : 04 người;

+ Giáo viên Hóa học                 : 02người;

+ Giáo viên Lịch sử                 : 03 người

+ Giáo viên Ngữ văn               : 03 người

+ Giáo viên Toán                    : 05 người

+ Giáo viên Vật lý                    : 02 người

4. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển

5. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theoMẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

f) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

g) 02(một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

Tải đơn và lý lịch

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày 12/6/2017 đến hết ngày 07/7/2017.

c) Số điện thoại liên hệ: 0236.3841586 (Phòng Nội vụ) – 0236.3730807 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận).

7. Nội dung và hình thức thi

 Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Hình thức và nội dung thi cụ thể sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND quận.

– Thi tiếng Anh: Thi viết theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

– Thi tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trên giấy theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

8. Điều kiện miễn môn ngoại ngữ, tin học

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán – Tin.

9. Thời gian và địa điểm thi: UBND quận sẽ thông báo sau

10. Lệ phí thi tuyển viên chức

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: 500.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2017-2018./.

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn