UBND thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

24/10/2018

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của  Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 2157/SNV-XDCQ ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Sở Nội vụ, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã;

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Ủy ban nhân dân Thị xã thông báo tuyển dụng công chức xã, phường ngạch Chuyên viên, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng 16 chỉ tiêu công chức ngạch Chuyên viên cho 07 xã, phường, như sau:

– Phường An Thạnh 02 chỉ tiêu: 01 công chức Văn phòng – Thống kê và 01 công chức Văn hóa – Xã hội;

– Phường An Lạc 04 chỉ tiêu: 02 công chức Văn hóa – Xã hội, 01 công chức Tài chính – Kế toán và 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch;

– Phường An Lộc 02 chỉ tiêu: 01 công chức Địa chính – Xây dựng – đô thị và môi trường và 01 công chức Tài chính – Kế toán;

– Xã An Bình A 01 chỉ tiêu: công chức Văn hóa – Xã hội;

– Xã An Bình B 01 chỉ tiêu: công chức Văn hóa – Xã hội;

– Xã Bình Thạnh 02 chỉ tiêu: 01 công chức Văn phòng – Thống kê và 01 công chức Văn hóa – Xã hội;

– Xã Tân Hội 04 chỉ tiêu: 01 công chức Văn phòng – Thống kê, 01 công chức Tài chính – Kế toán, 01 công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường và 01 công chức Văn hóa – Xã hội.

(phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tụyển theo nguyên tắc cạnh tranh đối với từng vị trí chức danh công chức của từng xã, phường (Đăng ký dự tuyển chức danh công chức của xã, phường nào thì xét cạnh tranh theo chỉ tiêu số lượng người dự tuyển của xã, phường đó).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với ngạch Chuyên viên, cụ thể:

– Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí từng chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

* Lưu ý: Chỉ thực hiện chế độ ưu tiên cho người dự tuyển khi đã nộp đầy đủ hồ sơ, các giấy tờ có liên quan đến đối tượng ưu tiên trong thời gian quy định nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có dán ảnh 4cm x 6cm (có đóng dấu giáp lai vào ảnh), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các xã, phường, thị trấn phải được người có thẩm quyền có ý kiến xác nhận cụ thể vào bản sơ yếu lý lịch;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức đăng ký dự tuyển (không cần chứng thực), khi trúng tuyển xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đạo tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (bản chính) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thòi hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản photocopy (có chứng thực) các giấy tờ có liên quan đến đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có);

– Hai ảnh 4cm x 6cm (chụp trong 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ), ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh mặt sau ảnh và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển cho 01 vị trí chức danh công chức của 01 xã, phường cần tuyển dụng; nếu nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí trở lên hoặc trong hồ sơ không ghi rõ dự tuyển vị trí chức danh công chức thuộc xã, phường nào thì xem như người đó không đăng ký dự tuyển.

– Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng (do Phòng Nội vụ Thị xã phát hành khi nhận hồ sơ) có kích thước 250 x 340 x 5 mm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

7. Các môn thi và hình thức thi

– Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài, thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm 01 bài, thời gian 45 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút theo yêu cầu chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng.

8. Cách tính đỉểm các môn thi

– Bài thi được chấm theo thang điểm

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

9. Xác định người trúng tuyển

a. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có đủ các bài thi của các môn thi;

– Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

– Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thỉ xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã quyết định người trúng tuyển.

c. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

10. Thông báo kết quả thi tuyển

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển, Ủy ban nhân dân Thị xã sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử Thị xã, trên Đài truyền thanh Thị xã, niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Thị xã và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng; gửi thông báo kết quả thi tuyển đến người dự tuyển.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng (hoặc Ủy ban nhân dân Thị xã) để xem xét, tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm và lệ phí dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 16 tháng 11 năm 2018. Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Hồng Ngự (đường Trần Phú, khóm An Thạnh A, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

12. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển

– Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 năm 2018 (sẽ có thông báo cụ thể thời gian ôn thi và thi tuyển sau ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển);

– Địa điểm ôn thi và thi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hồng Ngự (khóm An Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

13. Tài liệu ôn thi: Phòng Nội vụ cung cấp (sẽ có thông báo sau).

14. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Lệ phí dự tuyển tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu phù hợp quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này công khai trên Trang thông tin điện tử thị xã Hồng Ngự tại địa chỉ: https://txhongngu.dongthap.gov.vn., trên Đài Truyền thanh Thị xã, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Thị xã, Phòng Nội vụ Thị xã và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân các xã, phường trên địa bàn thị xã Hồng Ngự. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ Thị xã, số điện thoại 0277.3563379 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2018

SỐ TT XÃ, PHƯỜNG CHỨC DANH TUYỂN DỤNG CHỈ TIÊU TRÌNH ĐỘ NGÀNH ĐÀO TẠO PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHỨC DANH CÔNG CHỨC
1 2 3 4 5 6 7
1 Phường
An Thạnh
Công chức
Văn phòng – Thống kê
01 Đại học Hành chính công, Chính trị – hành chính, Lưu trữ – Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, các ngành luật, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học; các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính. Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Tổ chức, nội vụ, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng tôn giáo, thanh niên; xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch công tác của HĐND, UBND cấp xã; tổ chức các kỳ họp, tiếp dân; cơ chế một cửa; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thống kê báo cáo két quả trên địa bàn; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Văn hóa –
Xã hội
01 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình
2 Phường
An Lạc
Công chức
Văn hóa –
Xã hội
02 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương, Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình
Công chức
Tài chính –
Kế toán
01 Đại học Tài chính – kế toán, Kế toán – kiểm toán, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Tài chính nhà nước, Quản trị kinh doanh, các ngành tài chính, kế toán Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; quyết toán, báo cáo tài chính, ngân sách; công tác kế toán; quản lý tài sản, kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Tư pháp –
hộ tịch
01 Đại học Luật, các ngành luật Công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, theo dõi về quốc tịch; phối hợp hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở ấp, tổ dân phố, hòa giải ở cơ sở; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã; phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và lấy ý kiến tham gia xây dựng pháp luật; dự thảo các văn bản có liên quan
3 Phường
An Lộc
Công chức
Địa chính –
xây dựng
01 Đại học Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng, trắc địa bản đồ, địa chất công trình, Khoa học đất; Công nghệ sinh học, các ngành nông nghiệp; Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường Lập hồ sơ, sổ sách, tài liệu về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường; quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, giải quyết tranh chấp đất đai; giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã; Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Tài chính –
Kế toán
01 Đại học Tài chính – kế toán, Kế toán – kiểm toán, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Tài chính nhà nước, Quản trị kinh doanh, các ngành tài chính, kế toán Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; quyết toán, báo cáo tài chính, ngân sách; công tác kế toán; quản lý tài sản, kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; dự thảo các văn bản có liên quan
4 Xã An Bình A Công chức
Văn hóa –
Xã hội
01 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình
5 Xã An Bình B Công chức
Văn hóa –
Xã hội
01 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương, Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình
6 Xã Bình Thạnh Công chức
Văn phòng – Thống kê
01 Đại học Hành chính công, Chính trị – hành chính, Lưu trữ – Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, các ngành luật, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học; các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính. Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Tổ chức, nội vụ, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng tôn giáo, thanh niên; xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch công tác của HĐND, UBND cấp xã; tổ chức các kỳ họp, tiếp dân; cơ chế một cửa; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thống kê báo cáo két quả trên địa bàn; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Văn hóa –
Xã hội
01 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình
7 Xã Tân Hội Công chức
Văn phòng – Thống kê
01 Đại học Hành chính công, Chính trị – hành chính, Lưu trữ – Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, các ngành luật, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học; các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính. Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo Tổ chức, nội vụ, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng tôn giáo, thanh niên; xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch công tác của HĐND, UBND cấp xã; tổ chức các kỳ họp, tiếp dân; cơ chế một cửa; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thống kê báo cáo két quả trên địa bàn; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Tài chính –
Kế toán
01 Đại học Tài chính – kế toán, Kế toán – kiểm toán, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Tài chính nhà nước, Quản trị kinh doanh, các ngành tài chính, kế toán Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; quyết toán, báo cáo tài chính, ngân sách; công tác kế toán; quản lý tài sản, kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Địa chính –
Xây dựng
01 Đại học Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, Kiến trúc và Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao thông, Quản lý công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây dựng, trắc địa bản đồ, địa chất công trình, Khoa học đất; Công nghệ sinh học, các ngành nông nghiệp; Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường Lập hồ sơ, sổ sách, tài liệu về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường; quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, giải quyết tranh chấp đất đai; giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã; Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường; dự thảo các văn bản có liên quan
Công chức
Văn hóa –
Xã hội
01 Đại học Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn; Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao; điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin; nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương Công tác lao động, thương binh, xã hội, xoá đói giảm nghèo, y tế và giáo dục; dự thảo các văn bản có liên quan; Văn hoá, thông tin, truyền thông, du lịch, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục – thể thao, gia đình

*** Tài liệu đính kèm: 

Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2018

– Đơn xin xác nhận công tác

– Lý lịch tự thuật

Nguồn tin: apps.dongthap.gov.vn