UBND thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

24/10/2018

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV và các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm chọn được người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thị xã Hồng Ngự.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đảm bảo chất lượng, cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao.

II. CĂN CỨ VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Căn cứ tuyển dụng

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị trường học để tuyển dụng viên chức đúng theo quy định.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng pháp luật.

Tuyển dụng bảo đảm số lượng trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu của đơn vị cần tuyển đều được tham gia dự tuyển vào làm viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thị xã.

Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Thực trạng sử dụng biên chế

Biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm 2018: 900 biên chế (trong đó: THCS 276; Tiểu học 439; Mầm non 185); Biên chế sự nghiệp giáo dục đã  sử  dụng đến thời điểm 30/9/2018: 876 biên chế; Biên chế chưa sử dụng 24 biên chế. (Kèm theo phục lục 1)

2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng vị trí giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Hồng Ngự năm học 2018 – 2019, tổng số 16 chỉ tiêu. (Kèm theo phục lục 2)

Trong đó:

– Vị trí giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non: 8 chỉ tiêu (trong đó: Mẫu giáo Phường An Lộc 04 chỉ tiêu; Mẫu giáo Bình Thạnh 02 chỉ tiêu; mầm non thị xã 02 chỉ tiêu).

– Vị trí giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục tiểu học: 04 chỉ tiêu (trong đó: Giáo viên giảng dạy Tiếng anh 01 chỉ tiêu tại trường Tiểu học An Thạnh 3; Giáo viên giảng dạy Tin học 01 chỉ tiêu tại trường Tiểu học An Bình B1; Nhân viên Văn thư 01 chỉ tiêu trường tiểu học An Thạnh 2; Giáo viên giảng dạy Âm nhạc 01 chỉ tiêu tại trường Tiểu học An Lạc;).

– Vị trí Giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục trung học cơ sở: 04 chỉ tiêu (trong đó: Giáo viên giảng dạy Toán 01 chỉ tiêu  Trường Tiểu học và Trung học  cơ sở An Lạc; Giáo viên giảng dạy Toán 01 chỉ tiêu Trường THCS Bình Thạnh; Giáo viên dạy Tin học 01 chỉ tiêu tại trường THCS An Bình B; Nhân viên Văn thư 01 chỉ tiêu trường THCS An Thạnh).

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển, cụ thể:

Đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (TCSP) trở lên; có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm

Đối với giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (TCSP) trở lên; có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Đối với nhân viên văn thư có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư theo quy định tại Thông Tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chức danh, mã số và ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư;

Đối với giáo viên THCS: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (CĐSP) trở lên hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên kèm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (áp dụng đối với trường hợp được đào tạo không chuyên sư phạm); có đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập. Đối với nhân viên văn thư có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư theo quy định tại Thông Tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc quy định chức danh, mã số và ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư;

Riêng đối với giáo viên dạy Tiếng Anh phải có chứng chỉ đạt trình độ từ B2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp nâng cao chất lượng học và dạy ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đọa 2012 – 2020. Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh được cấp từ các trường Đại học hoặc Trung tâm ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cấp phép;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đăng ký dự tuyển: Không dị tật, không nói lắp, không nói ngọng, viết sai chính tả.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 Thông tư số 15/2012/TT- BNV);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

* Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ngoài bì ghi đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ cho người đăng ký dự tuyển.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản này. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm tính theo quy định tại điểm c và điểm d khoản này.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức xét tuyển viên chức

Thực hiện theo quy định tại Mục 43 Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ- CP và Chương II Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

2. Hội đồng xét tuyển viên chức

Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục có 05 thành viên bao gồm:

– Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã;

– Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng Nội vụ;

– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là chuyên viên phụ trách tổ chức cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Các ủy viên khác là đại diện Phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng xét tuyển viên chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng

Ngự quyết định thành lập. Hội đồng xét tuyển hoạt động theo từng kỳ xét tuyển và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Hội đồng xét tuyển được sử dụng con dấu, tài khoản của Ủy ban nhân dân Thị xã trong các hoạt động của Hội đồng

3. Thông báo tuyển dụng

Sau khi Kế hoạch tuyển dụng viên chức được sự phê duyệt của Sở Nội vụ Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Ngự thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong thời hạn 20 ngày làm việc; Thông báo tuyển dụng gồm các nội dung như sau:

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

– Số lượng viên chức cần tuyển theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

– Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ;

– Hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch xét tuyển; lệ phí xét tuyển theo quy định của pháp luật.

4. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Nhiệm vụ cụ thể

a. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự

– Tham mưu Ủy ban nhân dân Thị xã văn bản đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018 – 2019, thông báo tuyển dụng viên chức, quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, văn bản đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức. Tham mưu Hội đồng xét tuyển viên chức quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch.

– Là Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển và tham mưu, giúp việc cho Hội đồng xét tuyển tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch tuyển dụng viên chức.

– Tổ chức việc Thông báo tuyển dụng viên chức, Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đảm bảo các nội dung, trình tự theo quy định. Đồng thời, niêm yết công khai tại trụ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự những nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.

– Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ xét tuyển.

– Tham mưu Ủy ban nhân dân Thị xã quyết định tuyển dụng viên chức đối với những thí sinh trúng tuyển viên chức năm học 2018 –

– Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc đối với những thí sinh trúng tuyển theo quy định.

b) Phòng Nội vụ thị xã Hồng Ngự

Tham mưu thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thị xã văn bản đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018- 2019, thông báo tuyển dụng viên chức, quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, văn bản đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức đối với những thí sinh trúng tuyển viên chức năm học 2018 – 2019.

c) Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hồng Ngự

Đăng tải các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức theo quy định trên Trang thông tin điện tử của thị xã Hồng Ngự.

d) Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hồng Ngự

Hướng dẫn thu, chi, nộp và quyết toán lệ phí theo quy định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự cân đối ngân sách tổ chức xét tuyển trong trường hợp khoản thu phí không đáp ứng công tác tổ chức xét tuyển viên chức.

đ) Đài Truyền thanh thị xã Hồng Ngự

Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự thường xuyên thông báo các thông tin có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018 – 2019 trong toàn thị xã Hồng Ngự, nhằm đảm bảo tính công khai, minh mạch trong công tác tuyển dụng.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2018- 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự

*** Tài liệu đính kèm:

Tình hình sử dụng biên chế và nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Nguồn tin: apps.dongthap.gov.vn