UBND tỉnh An Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

02/11/2018

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ- CP;

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND

tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang  năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng:

– Giảm 01 chỉ tiêu ở Vị trí việc làm Công nghệ thông tin thuộc Thanh tra tỉnh.

– Điều chỉnh chuyên ngành 01 chỉ tiêu ở Vị trí việc làm Quản lý kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Bổ sung 12 chỉ tiêu cho các cơ quan: Sở Giao thông Vận tải (06 chỉ tiêu); Sở Tài nguyên và Môi trường (03 chỉ tiêu); Sở Tài chính (01 chỉ tiêu); So73 Công Thương (01 chỉ tiêu); Phòng Nội vụ thuộc UBND thị xã Tân Châu (01 chỉ tiêu).

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 623/TB-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2018

 

 

TT

 

 

Tên cơ quan, Phòng, ban cần tuyển dụng mới

Nhu cầu tuyển dụng  

 

Ghi chú

Số lượng cần tuyển  

Vị trí việc làm cần tuyển

 

Ngạch tuyển dụng

Trình độ chuyên môn  

Chuyên ngành đào tạo

 

Tin học

Ngoại ngữ (Anh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Hủy chỉ tiêu Thanh tra tỉnh
Văn phòng 1 Công nghệ thông tin Chuyên viên Đại

học

Công nghệ thông tin B
II Điều chỉnh chỉ tiêu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Kinh tế ngành 1 Phòng Kinh tế ngành Chuyên viên Thạc sĩ Kinh tế quản lý công A B Thay thế chuyên   ngành Quản trị kinh doanh
III Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng
1 Sở Tài chính
Phòng Quản lý Giá, Công sản 1 Quản lý Giá công sản Chuyên viên Thạc sĩ Tài chính ngân hàng A B
2 Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng 1 Hành chính

– tổng hợp

Chuyên viên Đại học Hành chính, Luật A B
Chi cục Bảo vệ môi trường  

 

1

Thẩm định và đánh giá tác động môi trường Chuyên viên Đại học trở lên Công nghệ môi trường; Kỹ thuật môi trường; Khoa học môi trường  

 

A

 

 

B

Chi cục Quản lý đất đai 1 Quản lý đăng ký đất đai Chuyên viên Đại

học

Quản lý đất đai  

A

 

B

3 Sở Giao thông Vận tải
Phòng Quản lý kết cấu hạ

tầng giao thông

1 Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Chuyên viên Đại

học

Xây dựng cầu đường  

A

 

B

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 3 Quản lý chất lượng công trình giao thông Chuyên viên Đại học Xây dựng cầu đường A B
Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 2 Quản lý hoạt động vận tải Chuyên viên Đại học Vận tải A B
4 Sở Công Thương
Phòng Quản lý thương mại và XNK  

1

Quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh  

Chuyên viên

 

Thạc sĩ

Công nghệ thực phẩm và đồ uống  

A

 

B

5 Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
Phòng Nội vụ 1 Quản lý công tác thanh niên Chuyên viên Đại học Hành chính, Luật A B

*** Xem thêm: UBND tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2018

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn