UBND tỉnh An Giang Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của huyện Tịnh Biên

05/09/2016

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên năm 2016.

Theo đó, có 7 đơn vị sự  nghiệp được tuyển dụng 33 viên chức. Cụ thể: Trung tâm Văn hóa huyện 07 viên chức, Trung tâm Hạ tầng – Kỹ thuật huyện 09 viên chức, Trung tâm Thể dục Thể thao huyện 01 viên chức, Đài Truyền Thanh huyện 08 viên chức, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm 01 viên chức, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên 06 viên chức, Quản trang huyện 01 viên chức.

Phương thức tuyển dụng là xét tuyển đặc cách, quy trình xét tuyển đặc cách thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/12  của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Việc tuyển dụng viên chức lần nầy để bổ sung và xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm cần tuyển, nhằm đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định nêu rõ, căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, UBND huyện Tịnh Biêntriển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình về tuyển dụng, UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển.

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn