UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT

14/07/2015

Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức lao động nhân sự giảng viên năm 2015Ngày 10/7/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Theo Kế hoạch, đối tượng tham gia tuyển chọn là công chức, viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được quy hoạch vào chức danh trên do cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở giới thiệu tham gia dự tuyển; công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được người đứng đầu các cơ quan nơi công tác giới thiệu tham gia dự tuyển; công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong tỉnh, có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn, có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển và được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người dự tuyển là công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có lịch sử chính trị rõ ràng, có ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú; có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành Thể dục thể thao; có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên; nam không quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi, có đủ sức khỏe được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị cấm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của pháp luật, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Ngoài các điều kiện trên, người dự tuyển phải xây dựng và thuyết trình Chương trình hành động xây dựng và phát triển đơn vị trước Hội đồng xét tuyển.

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển chọn, dự kiến từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 74 Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang.