UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

25/09/2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

UBND tỉnh Bắc Giang thông báo Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2015

 Số lượng tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem cỡ lớn):

910

11