UBND tỉnh Bắc Giang thông báo kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2014

03/08/2014

thông báo xét tuyển giáo viênCăn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2014 (gọi tắt: Hội đồng tuyển dụng tỉnh) xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

**Chi tiết: Kế hoạch xét tuyển giáo viên năm 2014