UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2018

05/03/2018

Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định và Thông báo số 42/TB-UBND về tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Theo đó:

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018: 371 chỉ tiêu (chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 12/02/2018).

2. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/3/2018 đến ngày 10/4/2018 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật).

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan, địa phương có nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự thi.

3. Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, đối tượng, điểm ưu tiên, các môn thi, hình thức thi, phí đăng ký dự thi… thực hiện theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức thực hiện thống nhất theo mẫu quy định. Thí sinh liên hệ với Văn phòng Sở Nội vụ trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật.

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nhu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các thông tin có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, địa chỉ www.binhdinh.gov.vn, trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ snv.binhdinh.gov.vn.

*** Chi tiết thông báo và kế hoạch tuyển dụng như sau:

42- Thong bao tuyen dung-1 42- Thong bao tuyen dung-2

42- Thong bao tuyen dung-3 42- Thong bao tuyen dung-4 42- Thong bao tuyen dung-5

42- Thong bao tuyen dung-6

629- Ke hoach tuyen dung-1 629- Ke hoach tuyen dung-2

629- Ke hoach tuyen dung-3 629- Ke hoach tuyen dung-4 629- Ke hoach tuyen dung-5 629- Ke hoach tuyen dung-6 629- Ke hoach tuyen dung-7 629- Ke hoach tuyen dung-8 629- Ke hoach tuyen dung-9 629- Ke hoach tuyen dung-10 629- Ke hoach tuyen dung-11 629- Ke hoach tuyen dung-12

** Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-2484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-3484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-4484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-5484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-6484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-7484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-8484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-9484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-10484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-11484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-12484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-13484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-14484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-15484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-16484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-17484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-18484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-19484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-20484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-21484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-22484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-23484 QD phe duyet nhu cau tuyen dung 2018-24

Nguồn tin: snv.binhdinh.gov.vn