UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

11/05/2018

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

(Kèm theo Quyết định số  1122 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu, căn cứ, nguyên tắc tuyển dụng

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức y tế có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Căn cứ tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức y tế phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2018.

3. Nguyên tắc tuyển dụng

a) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính cạnh

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Điều 2. Nhu cầu tuyển dụng, hình thức tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng đối với viên chức y tế năm 2018 là 863 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế: 764 chỉ tiêu.

a) Trình độ đại học trở lên: 382 chỉ tiêu, gồm:

– Y: 269 chỉ tiêu;

– Điều dưỡng: 39 chỉ tiêu;

– Dược: 11 chỉ tiêu;

– Hộ sinh: 18 chỉ tiêu;

– Kỹ thuật y: 45 chỉ tiêu.

b) Trình độ cao đẳng: 177 chỉ tiêu, gồm:

– Y: 02 chỉ tiêu;

– Điều dưỡng: 110 chỉ tiêu;

– Dược: 10 chỉ tiêu;

– Hộ sinh: 12 chỉ tiêu;

– Kỹ thuật y: 43 chỉ tiêu.

c) Trình độ trung cấp y: 205 chỉ tiêu.

2. Nhu cầu tuyển dụng viên chức làm công tác dân số: 99 chỉ tiêu. (Kèm theo 04 Biểu phụ lục nhu cầu tuyển dụng).

3. Hình thức tuyển dụng: Được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển đặc cách và thi tuyển

Điều 3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận từ đủ 36 tháng trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ). Riêng người được cấp bằng bác sỹ, thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành y tế không cần phải có hộ khẩu ở tỉnh Bình Thuậ

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển.

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tố

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luậ

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức y tế năm 2018.

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (không nhờ người nộp thay, nộp hộ), thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1);

2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 2) được UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyể

3. Bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩ

4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) theo các đối tượng nêu tại Điều 6 Kế hoạch này.

7. Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác. Riêng trường hợp đang hợp đồng phải có xác nhận của đơn vị đang công tác (đối với người tham gia xét tuyển đặc cách).

8. Ba (03) ảnh màu 3cm x 4cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

9. Bốn (04) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của người dự tuyể

* Lưu ý:

a) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại một vị trí tuyển dụng ở một đơn vị, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 đơn vị trở lên sẽ không đưa vào danh sách dự thi tuyể

b) Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, những trường hợp chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển dụng này.

c) Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, có ghi số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Điều 5. Lệ phí tuyển dụng

Lệ phí tuyển dụng là 300.000đ/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Điều 6. Thứ tự ưu tiên trong tuyển dụng viên chức y tế

Trường hợp những người dự tuyển có kết quả xét tuyển đặc cách hoặc thi tuyển bằng nhau thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao độ

2. Thương binh.

3. Người hưởng chính sách như thương binh

4. Con liệt sĩ.

5. Con thương binh

6. Con của người hưởng chính sách như thương

7. Người dân tộc ít ngườ

8. Đội viên thanh niên xung phong

9. Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

10. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

11. Người dự tuyển là nữ.

 

Chương II

NỘI DUNG VỀ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Điều 7. Đối tượng

1. Những người tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành y tế phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụ

2. Những người tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành y tế được tỉnh cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụ

3. Những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành y, được cấp bằng bác sỹ.

4. Những người đã hợp đồng lao động tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trước ngày 31/01/2012 theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn, dự tuyển vào vị trí việc làm tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉ

5. Những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành dược, hộ sinh, điều dưỡng, kỹ thuật y, sinh, hóa, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển, đã làm việc tại các cơ sở y tế từ đủ 36 tháng trở lên, có ít nhất 03 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyể

6. Những người tốt nghiệp trung cấp được công nhận y sỹ, đã làm việc ở các cơ sở y tế tại các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển theo quy định hiện hành từ đủ 36 tháng trở lên.

Điều 8. Hình thức thực hiện xét tuyển đặc cách

1 Nội dung thực hiện

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyể

b) Kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn những hiểu biết chung về kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển phải có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyể

b) Người trúng tuyển được Hội đồng kiểm tra, sát hạch đánh giá đạt yêu cầu theo quy định về kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 6 Kế hoạch này.

4. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Người dự tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn.

b) Người dự tuyển có điểm học tập cao hơn.

c) Người dự tuyển có điểm tốt nghiệp cao hơn.

d) Người dự tuyển có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí đăng ký dự tuyển nhiều hơn.

Chương III

NỘI DUNG VỀ THI TUYỂN

Điều 9. Đối tượng, hồ đăng dự thi

1. Đối tượng

a) Tất cả người có đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Kế hoạch này và có chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.

b) Người đăng ký xét tuyển đặc cách.

c) Những người có ngành gần với ngành tuyển dụng, cụ thể:

Đối với những vị trí việc làm xét nghiệm, kiểm nghiệm: Có trình độ phù hợp với chuyên ngành cần tuyển theo quy định. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác (sinh học, hóa học) thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng đạt chuẩn yêu cầu về xét nghiệm, kiểm nghiệm.

Đối với vị trí việc làm dân số: Có trình độ phù hợp với chuyên ngành cần tuyển theo quy định. Trường hợp tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi

a) Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Kế hoạch này.

b) Các trường hợp đã đăng ký xét tuyển đặc cách nhưng không trúng tuyển thì không nộp hồ sơ mới mà chỉ cần làm lại đơn đăng ký thi tuyển.

Điều 10. Các môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi

1. Môn Tiếng Anh: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Thời gian làm bài là 60 phút.

2. Môn Tin học: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Thời gian làm bài là 30 phút.

3. Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành y tế. Thời gian làm bài là 60 phút.

4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Thi trắc nghiệm: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung về hệ thống các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan đến kiến thức chuyên ngành của vị trí việc làm. Thời gian làm bài là 30 phút.

b) Thi thực hành: Làm một bài thi trên giấy, kiểm tra về kiến thức chuyên ngành của vị trí việc làm. Thời gian là 60 phút.

Điều 11. Điều kiện miễn thi môn Tiếng Anh và Tin học

1. Miễn thi môn Tiếng Anh nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt

c) Người dự tuyển là người dân tộc thiểu số;

Miễn thi môn Tin học đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Điều 12. Cách tính điểm thi và xác định người trúng tuyển

1. Cách tính điểm thi

a) Bài thi được chấm theo thang điểm

b) Điểm các môn thi được tính như sau:

Môn kiến thức chung: Tính hệ số

Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành đứng lớp tính hệ số 2.

Môn Tiếng anh, môn Tin học: Kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm

c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (phần thi trắc nghiệm và thực hành).

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức y tế

a) Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có đủ bài thi của các môn

Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả thi tuyển cao hơn ở cùng vị trí dự tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 6 Kế hoạch này.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người trúng tuyển được quyết định theo thứ tự như sau:

a) Người dự tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn.

b) Người dự tuyển có điểm học tập cao hơn.

c) Người dự tuyển có điểm tốt nghiệp cao hơn.

d) Người dự tuyển có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí đăng ký dự tuyển nhiều hơn.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần

Chương IV

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG

Điều 13. Tổ chức triển khai việc tuyển dụng

1. Thông báo tuyển dụng

a) Xác định chỉ tiêu biên chế giao, biên chế hiện có, tiêu chuẩn, điều kiện, nhu cầu tuyển dụng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự xét tuyể

b) Thông báo công khai trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Y tế; niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, Sở Y tế, các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng về Kế hoạch tuyển dụng viên chuyên ngành y tế năm 2018 của UBND tỉ

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

a)Thủ trưởng các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng chỉ đạo bộ phận hành chính, văn phòng của đơn vị tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Khi tiếp nhận hồ sơ, phải có biên nhận (theo mẫu đính kèm).

b) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 20 ngày làm việc kể từ ngày Kế hoạch này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch

a) Thủ trưởng các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra, sát hạch để thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kiểm tra, thẩm định và xét duyệt hồ sơ của người dự tuyển đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để cử tham gia dự tuyển;

Thực hiện việc kiểm tra, sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ đối với những trường hợp đủ điều kiện xét tuyển đặc cách.

b) Thành phần, số lượng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch:

Thủ trưởng đơn vị y tế thành lập Ban kiểm tra, sát hạch gồm 07 hoặc 09 thành viên, bao gồm:

Trưởng ban là Thủ trưởng đơn vị y tế (không ủy quyền cho cấp phó);

Phó Trưởng ban là cấp phó người đứng đầu đơn vị y tế;

01 thành viên kiêm thư ký là Trưởng bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ đơn vị;

01 thành viên là Chủ tịch công đoàn của đơn vị hoặc Trưởng ban Thanh tra nhân dân của đơn vị;

Các thành viên khác là trưởng khối, trưởng khoa, trưởng phòng, … có người đăng ký dự tuyển, do Thủ trưởng đơn vị quyết đị

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra, sát hạch phải tổ chức sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ và lập danh sách (theo mẫu đính kèm) những người đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển kèm theo hồ sơ và có văn bản gửi về Sở Y tế kiểm tra, tổng hợ Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp

 

lý của những hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc sơ tuyển hồ sơ.

d) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày các đơn vị y tế gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển, Sở Y tế kiểm tra, tổng hợp và báo cáo về Sở Nội vụ.

4. Thành lập Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế (để thực hiện thi tuyển, xét tuyển đặc cách) có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ;

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Y tế;

Ủy viên Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là lãnh đạo Phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ;

Các ủy viên khác là đại diện cơ quan, đơn vị có liên

b) Các bộ phận giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lậ

c) Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chứ

Điều 14. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

1. Tổ chức xét tuyển đặc cách

a) Những người đăng ký dự tuyển được Hội đồng tuyển dụng thông báo đủ điều kiện, tiêu chuẩn mới được tham gia xét tuyển đặc cách.

 

b) Ban kiểm tra, sát hạch của từng đơn vị tổ chức việc kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn đối với từng thí Kết quả phỏng vấn được ghi âm để lưu, đối chiếu.

c) Hội đồng tuyển dụng sẽ căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch của từng đơn vị để xem xét, quyết định người trúng tuyể

d) Người dự tuyển đã tham gia xét tuyển đặc cách nhưng không trúng tuyển, nếu có nguyện vọng và đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn thì được tham gia thi tuyển

2. Tổ chức thi tuyển

Trước khi tổ chức thi tuyển, trường hợp đã thực hiện xét tuyển đặc cách hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm thì Hội đồng tuyển dụng thông báo đến người đăng ký thi tuyển để đăng ký lại vị trí thi tuyển.

Người dự tuyển phải thực hiện 02 vòng thi:

a) Vòng 1: Môn tiếng Anh, tin học. Người dự thi có điểm thi ở vòng 1 dưới 50 điểm/mỗi môn thi sẽ không được dự thi ở vòng

b) Vòng 2: Môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành (viết và trắc nghiệm).

3. Thời gian địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng

a) Thời gian tổ chức xét tuyển đặc cách và thi tuyển: Dự kiến trong Quý II năm 2018.

b) Địa điểm: Tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

4. Thông báo kết quả

a) Vòng 1: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức thi vòng

b) Vòng 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng tổ chức niêm yết tại trụ sở làm việc và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ về kết quả

5. Phúc khảo bài thi

a) Vòng 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả thi vòng

b) Vòng 2: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi, Hội đồng tuyển dụng tổ chức nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh (nếu có) và trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng phải tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả cho thí sinh đề nghị chấm phúc khảo.

6. Báo cáo kết quả thi, thông báo kết quả đến thí sinh

Sau khi thực hiện xong các nội dung nêu tại khoản 4, khoản 5 Điều này, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng. Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận kết quả kỳ tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, đồng thời gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự thi (thông qua cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi).

7. Tuyển dụng và nhận việc

a) Căn cứ kết quả trúng tuyển đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ ban hành Quyết định tuyển dụng đối với những người đã trúng tuyển vào các đơn vị y tế.

b) Căn cứ quyết định tuyển dụng, Sở Y tế có văn bản chỉ đạo đơn vị thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với những người đã trúng tuyển theo quy đị

c) Chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị đã đăng ký dự tuyể

Trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc thì người trúng tuyển phải báo cáo kịp thời đến Hội đồng tuyển dụng (qua Sở Nội vụ) để xem xét, xử lý.

d) Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Nội vụ, Sở Y tế và đơn vị đăng ký dự tuyển để biết, gia hạ

e) Trường hợp sau khi xác minh, nếu phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để dự tuyển thì không thực hiện ký hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đã ký và ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định tuyển dụ

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

a) Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ về Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018.

b) Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng và các văn bản triển khai thực hiện có liên

c) Giúp UBND tỉnh tổ chức, thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018:

  • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển của Sở Y tế trình Hội đồng tuyển dụng xem xét, thông qua danh sách đủ điều kiện dự tuyể
  • Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ôn thi, thi tuyển, xét tuyển đặc cách.
  • Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

 

d) Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ tuyển hồ sơ ở các đơn vị y tế.

đ) Hướng dẫn các đơn vị y tế thực hiện việc kiểm tra, sát hạch người đủ điều kiện xét tuyển đặc cách theo đúng quy trình quy định.

e) Thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ban hành Quyết định tuyển dụ

g) Ban hành Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương đối với người trúng tuyển sau khi có quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển đặc cách của Chủ tịch UBND tỉnh theo thẩm quyề

h) Tham mưu xử lý hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu những đơn vị thực hiện xét duyệt, chọn cử những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển hoặc thực hiện kiểm tra, sát hạch không đúng quy định, để xảy ra thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện gây ra dư luận không tốt cho xã hộ

i) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng hoặc có vấn đề phát sinh về thủ tục, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện, đồng thời báo UBND tỉnh biết, theo dõi.

2. Trách nhiệm Sở Y tế

a) Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế về Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018 của UBND tỉ

b) Hướng dẫn các đơn vị y tế tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyể

c) Kiểm tra và tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí của các đơn vị y tế trước khi gửi về Sở Nội vụ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, tổng hợp này. Báo cáo Sở Nội vụ những đơn vị cử người dự tuyển không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và những đơn vị thực hiện xét tuyển đặc cách không đúng theo quy đị

d) Thành lập các Đoàn giám sát việc thực hiện kiểm tra sát hạch của các đơn vị có người đăng ký xét tuyển đặc cách. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

đ) Thực hiện khác nhiệm vụ khác liên quan đến tuyển dụng viên chức y tế do Hội đồng tuyển dụng phân công.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị y tế có nhu cầu tuyển dụng

a) Chỉ đạo thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018 của UBND tỉnh; hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ đăng ký dự tuyển và thu phí thi tuyển theo đúng quy định.

b) Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch và có văn bản phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm tra, sát hạch

c) Tổng hợp hồ sơ, danh sách (theo mẫu) gửi về Sở Y tế để kiểm tra, báo cáo Sở Nội vụ; thông báo, niêm yết công khai những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển, xét tuyển đặc cách.

d) Thực hiện việc kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển đặc cách theo đúng hướng dẫn và quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng tuyển dụ

đ) Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ và việc thực hiện kiểm tra, sát hạch các trường hợp xét tuyển đặc cách;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định có liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ dự tuyển và kết quả xét tuyển đặc cách tại đơn vị mình khi báo cáo về Sở Y tế và Hội đồng tuyển dụ

g) Xử lý trách nhiệm hoặc báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, xử lý những thành viên Ban kiểm tra, sát hạch thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luậ

h) Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ về tuyển dụng viên chức y tế theo đúng quy đị

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị, địa phương có văn bản báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

***Nhu cầu tuyển dụng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2018(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

***Nhu cầu tuyển dụng các chuyên ngành Y trình độ đại học trở lên(Được cấp bằng bác sỹ trở lên) năm 2018(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

***Nhu cầu tuyển dụng các chuyên ngành Y trình độ trung cấp(Được cấp bằng Y sỹ) năm 2018(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

QD+1122_+Kem+nhu+cau+tuyen+dung+2018_Page_07

***Nhu cầu tuyển dụng viên chức làm công tác dân số năm 2018(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): QD+1122_+Kem+nhu+cau+tuyen+dung+2018_Page_08

***Tệp đính kèm: Các mẫu đơn + Sơ yếu lý lịch