UBND tỉnh Đồng Tháp bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

01/08/2017

UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt bổ sung chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2017 như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguồn tin: apps.dongthap.gov.vn