UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng bổ sung công chức hành chính năm 2017

14/08/2017

Sở Nội vụ vừa có thông báo tuyển dụng bổ sung 13 công chức hành chính vào làm việc tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, chỉ tiêu tại các sở, ban, ngành tỉnh là 10; các huyện, thị xã, thành phố là 03. Trong số 13 chỉ tiêu cần tuyển dụng, có 12 chỉ tiêu ngạch chuyên viên và 01 chỉ tiêu ngạch cán sự.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức gia hạn đến hết ngày 25/8/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

Nguồn tin: apps.dongthap.gov.vn