UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo kế hoạch tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển

12/04/2016

1 2 3 4 5 6

Chỉ tiêu tuyển chọn(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

7 8 9