UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017(đợt 2)

05/12/2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017(đợt 2), cụ thể như sau:

Việc tuyển dụng công chức để bổ sung đội ngũ công chức cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đủ về số lượng, đúng cơ cấu, vị trí việc làm, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu của vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức tuyển dụng công chức phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, công bằng, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật. Tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển. Thời gian dự kiến thi tuyển trong tháng 3/2018.

Về nhu cầu tuyển dụng gồm: 90 chỉ tiêu (Công chức loại C: Thạc sỹ (tốt nghiệp Đại học hệ chính quy): 04; Đại học (hệ chính quy): 83. Công chức loại D: Trung cấp, Cao đẳng (hệ chính quy): 03).Sở Nội vụ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên Website của Sở Nội vụ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) gồm: chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển.

Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức năm 2017(đợt 2) 12 13 14 15

16 17

Nguồn tin: quangngai.gov.vn