UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

27/04/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, với mục đích tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn để bổ sung đội ngũ công chức cho UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi đủ về số lượng, đúng chức danh, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, gồm 05 chức danh: Văn phòng – Thống kê; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường (đối với xã); Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – Xã hội.

Theo đó, tổng nhu cầu tuyển dụng là 110 chỉ tiêu (thành phố Quảng Ngãi: 18 chỉ tiêu, huyện Mộ Đức: 06 chỉ tiêu, huyện Đức Phổ: 18 chỉ tiêu, huyện Tư Nghĩa: 01 chỉ tiêu, huyện Nghĩa Hành: 29 chỉ tiêu, huyện Sơn Tịnh: 05 chỉ tiêu, huyện Ba Tơ: 02 chỉ tiêu, huyện Sơn Hà: 06 chỉ tiêu, huyện Trà Bồng: 12 chỉ tiêu).

Thời gian thi: Dự kiến trong quý III năm 2018.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã tổ chức, thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-1

6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-2 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-3

6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-4 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-5

6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-6 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-7 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-8 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-9 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-10 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-11 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-12 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-13 6ab3114fbfd5ceec449e96957173d1bb-14

Nguồn tin: www.quangngai.gov.vn