UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng giáo viên năm 2019

18/07/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra thông báo số 151/KH –UBND về kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh 2019.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu bổ sung đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục công lập, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Quảng Ninh 2019.

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao, nhu cầu công việc, vị trí việc làm của đơn vị sử dụng viên chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển viên chức. Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2019 của các cơ sở giáo dục công lập là 2.783 chỉ tiêu, trong đó có 1.381 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non và 1.402 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học.

Thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học của các đơn vị, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan Sở Nội vụ, các địa phương có nhu cầu tuyển dụng viên chức.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh tham gia dự tuyển báo cáo Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối tượng xét tuyển là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 và Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Hình thức xét tuyển, xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cách tính điểm: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Người trúng tuyển là người có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Chủ tịch UBD tỉnh quyết định người trúng tuyển.

Hình thức tổ chức thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi, thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển (nếu có), thi tuyển vòng 1, vòng 2, kết quả trúng tuyển viên chức đối với các thí sinh tham gia dự tuyển. Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học 2019 đăng tải trên Công thông tin điện tử của tỉnh, trang Thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ và gửi thông báo kết quả bằng các văn bản đến các đơn vị và người dự tuyển; nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có).

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

** Tài liệu đính kèm: Bảng chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: quangninh.gov.vn