UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2019

22/08/2019

UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 196 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối Sở, Ban, Ngành: 123 chỉ tiêu.

– Khối Huyện, thị xã, thành phố: 73 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 21/08/2019 đến hết ngày 19/09/2019.

– Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: snv.thanhhoa.gov.vn