UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

10/09/2019

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 931 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 261 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 502 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 131 chỉ tiêu.

– Bậc Tung học phổ thông: 37 chỉ tiêu.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

** Tài liệu đính kèm: Biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng

Nguồn tin: thanhphotuyenquang.gov.vn