UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018

15/03/2018

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Việc sát hạch viên chức và cán bộ, công chức cấp xã vào công chức từ  cấp huyện trở lên nhằm tuyển dụng bổ sung cho các cơ quan quản lý nhà nước một số công chức có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.  Yêu cầu:

– Tổ chức sát hạch công chức phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng.

– Số lượng, cơ cấu, chỉ tiêu sát hạch của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị phải căn cứ trên nhu cầu vị trí việc làm và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC:

1. Đối tượng:

– Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 01/3/2018, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, có kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn và đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức đã có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 01/3/2018, bao gồm các chức danh:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ (hoặc Thường trực Đảng ủy); Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt

+ Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng – thống kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp – hộ tịch; Văn hóa – xã hội.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện:

Viên chức, và cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng quy định tại Mục II.1 của Kế hoạch này, nếu có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau được đăng ký dự thi sát hạch:

– Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu bố trí công chức theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm;

– Được cơ quan sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có kinh nghiệm thực tiễn xử lý công việc được giao trong thời gian 05 năm liên tục tính đến ngày 01/3/2018;

– Có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc làm cán bộ, công chức cấp xã (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến 01/3/2018. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Có chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương trình độ B) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); có chứng chỉ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông (hoặc tương đương trình độ A) và các chứng chỉ khác theo tiêu chuẩn chức danh của ngạch đăng ký sát hạch.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG SÁT HẠCH VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Hình thức sát hạch:

– Kiểm tra hồ sơ: Hội đồng sát hạch kiểm tra hồ sơ của người đề nghị sát hạch theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đảm bảo các yêu cầu về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện (nêu trên) sẽ được tham gia thi sát hạch.

– Dự thi sát hạch: Thi viết, bao gồm 2 bài thi:

Bài thi môn Kiến thức chung; Thời gian thi: 180 phút. Nội dung:

+ Kiểm tra kiến thức, năng lực hiểu biết của đối tượng sát hạch về Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Vận dụng các kiến thức, hiểu biết về các vấn đề nêu trên để đưa ra giải pháp đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế.

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản.

+ Quy chế văn hóa công sở

Bài thi môn ngoại ngữ: Ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương trình độ B) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thời gian thi 60 phút.

2.  Cách tính điểm thi và xác định người đạt kết quả thi sát hạch:

– Bài thi môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ được chấm theo thang điểm

– Người trúng tuyển trong kỳ sát hạch là người phải có điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên và có tổng điểm của 2 môn thi cao hơn tính từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, vị trí việc làm sát hạch.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch công chức đựng trong túi bìa cứng, kích thước 25cm x 30cm, gồm có:

– Công văn của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị đề nghị và cử viên chức, cán bộ, công chức cấp xã dự thi sát hạch năm

– Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức (do người tham dự sát hạch tự viết theo mẫu).

– Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2C do Bộ Nội vụ quy định, có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác;

– Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác (trong thời gian 5 năm gần nhất) và ý kiến đồng ý cho dự tuyển sát hạch hoặc chuyển công tác (nếu có) của người đứng đầu cơ quan hiện đang công tác;

– Bản sao quyết định tuyển dụng, công nhận hết tập sự; quyết định lương hiện hưởng; Quyết định phân công, bố trí công tác.

– Bản sao (có chứng thực của cấp có thẩm quyền) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, bảng điểm, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đăng ký sát hạch ngạch chuyên viên), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức dự

– Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự

2. Mẫu hồ sơ (theo nội dung mục 1.2,1.3,1.4 trên) và tài liệu ôn thi được đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivuvinhphuc.gov.vn./.

V.  LỆ PHÍ THI

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí dự thi sát hạch công chức năm 2018 là 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng/thí sinh).

VI.  THỜI GIAN TIẾN HÀNH

Bước 1: Ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức năm 2018

Từ ngày 01/3/2018 – 31/3/2018: Ban hành, thông báo công khai Kế hoạch sát hạch công chức năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

– Từ ngày 20/3/2018 – 31/3/2018: Các đối tượng đăng ký dự thi nộp hồ sơ, lệ phí thi tại Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có chỉ tiêu sát hạch công chức; Sau đó các đơn vị tổng hợp, lập danh sách thí sinh đăng ký sát hạch gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: phongccvcsonoivu@gmail.com.

– Từ ngày 31/3/2018: Sở Nội vụ nhận hồ sơ, lệ phí, danh sách thí sinh dự thi của các đơn vị; Sau đó tổng hợp, lên danh sách thí sinh dự thi, báo cáo Hội đồng thi theo quy định.

Bước 3: Từ ngày 01/4/2018 đến 15/4/2018: Thành lập Hội đồng sát hạch công chức năm 2018; tổ chức giới thiệu nội dung thi (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

Bước 4: Tổ chức kiểm tra hồ sơ, thi sát hạch, chấm thi, thông báo kết quả thi

– Từ ngày 15/4/2018 – 29/4/2018: Hội đồng sát hạch tổ chức kiểm tra hồ sơ; Tổ chức thi sát hạch (Lịch thi chính thức và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

– Chấm thi và công bố kết quả: Trong thời gian sau 15 ngày kể từ ngày

– Phúc khảo bài thi: Trong 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi sát hạch, thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi sát hạch thì phải làm đơn viết tay gửi đến Thường trực Hội đồng thi sát hạch. Hội đồng thi sát hạch tổng hợp đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo theo quy định.

Bước 5. Hội đồng sát hạch báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả

Bước 6. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức

– Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ kết quả thi sát hạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định điều động công chức.

– Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào quyết định điều động công chức của Giám đốc Sở Nội vụ, tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thi sát hạch công chức năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu:

– Hội đồng thi sát hạch công chức năm 2018 của tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác thẩm định hồ sơ, tổ chức thi sát hạch đúng quy định của pháp luật.

– Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực, là cơ quan Thường trực Hội đồng thi sát hạch công chức năm 2018, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung ôn thi, đề thi sát hạch môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ; Thực hiện nhiệm vụ sát hạch đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định; Đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng sát hạch công chức năm 2018 theo quy định; Kịp thời báo cáo Hội đồng những vấn đề vướng mắc, phát

– Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch này và chỉ tiêu biên chế được giao, đăng ký số lượng và cơ cấu người dự thi sát hạch công chức theo vị trí việc làm; Thông báo công khai Kế hoạch thi sát hạch công chức năm 2018 của UBND tỉnh; Tổ chức tốt việc tiếp nhận hồ sơ, lệ phí của đối tượng đăng ký dự thi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định; Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc thực hiện sát hạch công chức.

– Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định, bố trí nguồn kinh phí báo cáo UBND tỉnh để thực hiện Kế hoạch sát hạch công chức năm

– Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng thi để thực hiện Kế hoạch an toàn, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ (Điện thoại: 3.862.376) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn