UBND TP.Cao Bằng thông báo xét đặc cách viên chức giáo dục bậc mầm non năm 2016 (Lần 2)

08/12/2016

UBND TP.Cao Bằng thông báo xét đặc cách viên chức giáo dục bậc mầm non năm 2016 (Lần 2) như sau:


Nguồn tin: ubndtp.caobang.gov.vn