UBND TP.Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019

13/08/2019

UBND TP.Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban quân sự xã năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 0808/2019 đến hết ngày 06/09/2019.

– Địa điểm: UBND xã, phường, nơi có nhu cầu tuyển dụng.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: chilinh.haiduong.gov.vn