UBND TP.Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017

01/08/2017

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 13/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2917.

Thực hiện Văn bản số 736/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017;

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn gồm 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Thanh tra thành phố: 01 chỉ tiêu;

– Văn phòng HĐND – UBND thành phố: 02 chỉ tiêu.

(Có Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 và Biểu chi tiết kèm theo Quyết địnhsố 1303/QĐ-UBND ngày 13/8/2017 của UBND tỉnh để niêm yết)

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 01/9/2017 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ, tầng 3, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Số điện thoại (0205) 3775399.

Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.

Nguồn tin: langson.gov.vn