UBND TP Lào Cai ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

16/09/2016

Xét nhu cầu tuyển dụng thực tế của các xã, phường trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Lào Cai ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tuyển chọn đội ngũ công chức cấp xã bảo đảm đầy đủ về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ thời kỳ mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng vị trí, chức danh công chức.

2. Bố trí, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức các xã, phường đầy đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; xây dựng nguồn cán bộ, công chức kế cận, kịp thời thay thế khi có sự biến động về cán bộ, công chức.

3. Công tác tuyển dụng phải bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch, công khai, đúng đối tượng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và có chính sách ưu tiên theo quy định của pháp luật; nội dung tuyển dụng phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có nhu cầu tuyển dụng.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.1.Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Có Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển ( theo mẫu đính kẻm); có lý lịch rõ ràng ( có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ);

d) Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức đăng ký dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đối với các công chức Văn phòng – thống kê, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính – kế toán, Tư pháp – hộ tịch, Văn hóa – xã hội yêu cầu:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

h) Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

1.2. Những người sau đây không được đăng lý dự tuyển công chức:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực, hành vi dân sự; đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

– Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Vị trí, số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

(Có biểu danh sách đính kèm)

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người có công với cách mạng: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

d. Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển theo quy định.

4. Quy trình, thủ tục tuyển dụng:

4.1. Hình thức tuyển dụng:

Theo hình thức xét tuyển. Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc thành lập Ban kiểm tra sát hạch (nếu số người đăng ký dự tuyển dưới 20 người) theo quy định…và xem xét nội dung tuyển dụng của những người dự xét tuyển như sau:

a) Xét kết quả học tập của người dự tuyển;

b) Phỏng vấn những người dự xét tuyển các nội dung: Các quy định cơ bản về cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; hệ thống hành chính nhà nước; cải cách hành chính; chức năng, nhiệm vụ ứng với chức danh, vị trí tuyển dụng; tình hình của thành phố, xã, phường cần tuyển dụng.

4.2. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 02.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 01.

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 01.

d) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên.

4.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển các chức danh công chức ở trên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 02);

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau (khi đã cộng điểm ưu tiên nếu có) ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau, không được trả lại hồ sơ dự xét tuyển và hồ sơ không dùng để tuyển dụng lần sau.

4.4. Thủ tục, hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu), bản khai lý lịch (theo mẫu);

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập toàn khóa;

– Bản sao (có công chứng) sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 01 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Các giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên (nếu có); nếu có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên thì kèm theo bản sao (có công chứng) quyết định bố trí (phê chuẩn, công nhận) và bản nhận xét quá trình công tác (bản chính) của cấp có thẩm quyền;

– 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, kèm 02 ảnh cỡ 4×6;

Những hồ sơ dự tuyển không theo mẫu quy định được coi là không hợp lệ.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện), người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định, xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan; khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển nếu Hội đồng tuyển dụng phát hiện văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong bản khai lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển trong hồ sơ dự tuyển hoặc không thuộc diện được ưu tiên (nếu có) như kê khai trong hồ sơ dự tuyển thì sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng.

4.5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Dự kiến kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2016 đến ngày 20 tháng 10 năm 2016 (Từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

– Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Nội vụ).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chi tiết về hồ sơ, thủ tục tuyển dụng, đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn cụ thể

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Nội thành phố:

– Tham mưu để UBND thành phố Thông báo công khai trên đài phát thanh huyện, cổng thông tin điện tử huyện, theo dõi, giám sát việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố, trụ sở UBND xã, phường về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phân công cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ, thu phí xét tuyển, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, niêm yết danh sách, thông báo công khai thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

-Tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển hoặc thành lập Ban kiểm tra sát hạch (nếu số người đăng ký dự tuyển dưới 20 người) theo quy định hiện hành.

– Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để Ban giúp việc HĐTD và HĐTD làm việc đảm bảo đúng quy định hiện hành;

2. Hội đồng tuyển dụng; Ban kiểm tra sát hạch (nếu số người đăng ký dự tuyển dưới 20 người):

– Thành lập Ban kiểm tra, sát hạch, tổ chức triển khai các trình tự, thủ tục xét tuyển theo quy định của pháp luật, đánh giá các thí sinh dự tuyển; tham mưu cho HĐTD giải quyết việc phúc khảo (nếu có).

– Báo cáo kết quả xét tuyển để Chủ tịch UBND thành phố Quyết định công nhận kết quả xét tuyển đối với các thí sinh theo quy định hiện hành.

3. Chủ tịch UBND các xã, phường: Có chỉ tiêu tuyển dụng, niêm yết công khai thông báo tuyển dụng tại trụ sở UBND xã, phường và thông báo trên đài truyền thanh của xã, phường. Đối với các xã có chỉ tiêu tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng Công an xã chủ động phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tuyển.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2016 của UBND thành phố Lào Cai. Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai xem xét, phê duyệt./.

*** Tài liệu đính kèm: chi tiết vị trí tuyển dụng .xls

Nguồn tin: tplaocai.laocai.gov.vn