Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức

12/09/2018

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2018 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức như sau:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

–  Có đơn đăng ký dự tuyển;

–  Có lý lịch rõ ràng;

–  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

–  Đủ sức khoẻ để thực hiệnnhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.Số lượng và vị trí cần tuyển

a) Trung tâm Tin học

          – Số lượng: 03 người

– Vị trí việc làm:Viên chức kỹ thuật (quản lý vận hành mạng tin học; Cổng thông tin và hệ thống thông tin điện tử).

– Yêu cầu:

+Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Tin học hoặc Công nghệ thông tin.

+ Anh văn: Trình độ B trở lên.

+ Ưu tiên: Bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

b) Trung tâm Công báo:

– Số lượng: 01 người

– Vị trí việc làm:Viên chức công báo điện tử (quản lý vận hành cơ sở dữ liệu Công báo điện tử; xác định, nhập thông tin, thuộc tính văn bản lên trang Công báo điện tử; biên tập, dàn trang, thiết kế kỹ thuật tạo bản điện tử của từng số Công báo; cập nhật văn bản mới, văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế; hàng năm trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, tham mưu giải pháp để tiện ích Công báo điện tử của tỉnh).

– Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin.

+ Anh văn: Trình độ B trở lên.

+ Ưu tiên: Người có ít nhất 02 năm kinh nghiệm biên tập, dàn trang văn bản điện tử và văn bản pháp luật khác theo quy định; có năng lực công tác phù hợp với vị trí dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe (còn giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, dán tem; 02 ảnh (4X6).

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào túi hồ sơ.

(Trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển sẽ không hoàn trả hồ sơ đăng ký)

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; Số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại liên hệ 02703.823327.

c)Mức phí nộp hồ sơ: 500.000đ/ứng viên/lần (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển (không xét tuyển đặc cách).

b) Nội dung tuyển dụng:

Điểm xếp hạng tốt nghiệp hoặc điểm tốt nghiệp trung bình toàn khóa.

Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung và kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nội dung Kiến thức chung xem trong Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức).

6. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:dự kiến ngày 05/10/2018tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (nếu có thay đổi sẽ thông báo trực tiếp đến người dự tuyển).

Trên đây là Thông báo gian hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Longnăm 2018./.

Nguồn tin: vinhlong.gov.vn