Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

03/04/2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Công văn số 2784/SNV-CCVC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và kết quả cuộc họp ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp;

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ.

b) Điều kiện riêng:

Quản trị viên hệ thống hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên.

Phóng viên hạng III:

+Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khoá đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.]

2. Những người sau đây không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Số lượng cần tuyển: 02 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng: Tổ Biên tập và Tổ Kỹ thuật thuộc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

3. Vị trí việc làm:

a) Chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng III, mã số V11.06.14:

– Số lượng: 01 viên chức.

– Mô tả vị trí việc làm:

+ Duy trì, quản trị, trực tiếp cấu hình, vận hành các mạng thông tin, mạng máy tính và hệ thống hội nghị truyền hình;

+ Tham gia vận hành, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

b) Chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III, mã số V.11.02.06:

– Số lượng: 01 viên chức.

– Mô tả vị trí việc làm:

+ Thực hiện xây dựng đề cương, viết tin, bài;

+ Thực hiện bản tin phát thanh và bản tin video, chụp ảnh phục vụ các loại tin, bài.

III.THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm);

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– 04 ảnh 4 x 6

Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được bỏ vào một phong bì riêng có kích thước 25cm x 34cm (ngoài phong bì ghi rõ, đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ và thông tin liên hệ: Số điện thoại, hộp thư điện tử). Cơ quan tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

IV.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung:

Gồm 02 phần, như sau:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Địa điểm xét tuyển: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Cách tính điểm xét tuyển:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp.

– Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm thực hành.

2. Xác định người trúng tuyển:

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau./.

(Thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0277.3855598 hoặc 0277.889112).

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu hồ sơ dự tuyển

Nguồn tin: dongthap.gov.vn