Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

25/10/2016

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2016. Tổ chức thi tuyển tại Hội đồng thi tuyển Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. Thông tin chi tiết như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

Người đăng ký dự tuyển phải đủ 18 tuổi trở lên và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

II. MÔN THI TUYỂN DỤNG:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

TT

Môn thi

Nội dung thi

Hình thức thi

Thời gian thi (phút)

Thang điểm 100, hệ số

Ghi chú

1

Kiến thức chung

Khoản 2, Điều 7 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Viết

120

1

Tính điểm

2

Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

Theo chuyên ngành đơn vị tuyển dụng yêu cầu

Viết

180

1

Tính điểm

Thực hành

30

2

Tính điểm

3

Tin học

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT)

Trắc nghiệm

30

1

Điều kiện

4

Ngoại ngữ

Trình độ A2 (quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT)

Thi viết và trắc nghiệm

60

1

Điều kiện

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học được quy định tại Điều 8 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chỉnh phủ.

1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

III. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Số lượng tuyển dụng: 19 người (biên chế hưởng lương ngân sách).

– Yêu cầu điều kiện, chuyên ngành tuyển dụng: Trình độ Ngoại ngữ Anh B, Tin học B trở lên. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong ngành, đã làm việc ở các đơn vị nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Số lượng tuyển cụ thể như sau:

TT

Ngạch

Mã số

Tên chuyên ngành

Số lượng

Yêu cầu trình độ, chuyên môn

Địa điểm làm việc

A

Biên chế hưởng lương ngân sách

1

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Nông học

04

Đại học trở lên

Cơ sở Viện, tại TP. Hồ Chí Minh

2

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Quản lí đất đai

01

Đại học trở lên

Cơ sở Viện, tại TP. Hồ Chí Minh

3

Kế toán viên (hạng III)

06.031

Kế toán

01

Đại học trở lên

Cơ sở Viện, tại TP. Hồ Chí Minh

4

Chuyên viên (hạng III)

01.003

Hành chính

01

Đại học trở lên

Cơ sở Viện, tại TP. Hồ Chí Minh

5

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Nông học

01

Thạc sỹ trở lên

Trung tâm NCCGTBKT Nông nghiệp, tại TP. Hồ Chí Minh

6

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Công nghệ sinh học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NCCGTBKT Nông nghiệp, tại TP. Hồ Chí Minh

7

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Sinh học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NCCGTBKT Nông nghiệp, tại TP. Hồ Chí Minh

8

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học cây trồng

01

Đại học trở lên

Trung tâm NCCGTBKT Nông nghiệp, tại TP. Hồ Chí Minh

9

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học Đất

01

Đại học trở lên

Trung tâm NCTNNN Hưng Lộc, tại Đồng Nai

10

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Công nghệ sinh học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NCTNNN Hưng Lộc, tại Đồng Nai

11

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Công nghệ sinh học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NC Khoai tây, Tau và Hoa, tại Đà Lạt

12

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Sinh học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NC Khoai tây, Tau và Hoa, tại Đà Lạt

13

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Nông học

01

Đại học trở lên

Trung tâm NC Khoai tây, Tau và Hoa, tại Đà Lạt

14

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học cây trồng

02

Đại học trở lên

Trung tâm NC và PT Cây Điều, tại Bình Dương

15

Nghiên cứu viên (hạng III)

V.05.01.03

Khoa học Đất

01

Đại học trở lên

Trung tâm NC và PT Cây Điều, tại Bình Dương

– Cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

Địa chỉ: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp.

Địa chỉ: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Trung tâm Nghiên cứu Thực Nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc.

Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

– Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa.

Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, P. 12, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Điều.

Địa chỉ: xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung thi tuyển:

Thí sinh: thi bắt buộc 2 môn điều kiện ngoại ngữ tiếng Anh B; tin học B và các môn kiến thức chung, môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành riêng cụ thể như sau:

a) Ngạch nghiên cứu viên (hạng III) đối với chuyên ngành Khoa học cây trồng; Nông học; Khoa học Đất; Quản lí đất đai, công nghệ sinh học và Sinh học:

* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

– Thi viết:

+ Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

+ Nước và đời sống thực vật; Quang hợp; Đất trồng; Phân bón; Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng; Bản đồ đất và quản lý đất.

– Thi thực hành: Nước và đời sống thực vật; Quang hợp; Đất trồng; Phân bón; Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng; Bản đồ đất và quản lý đất.

b) Ngạch nghiên cứu viên (hạng III) đối với chuyên ngành Công nghệ sinh học:

* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

– Thi viết:

+ Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

+ Công nghệ sinh học.

Thi thực hành: Công nghệ sinh học.

c) Ngạch Kế toán viên (hạng III) đối với chuyên ngành Kế toán:

* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

– Thi viết: Kế toán các quá trình chủ yếu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Lập Báo cáo tài chính; Thực hành, các sắc thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thi thực hành: Kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; Thuế  giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nhiệp, thuế thu nhập cá nhân và luật quản lý thuế; Chế độ cấp phát, thanh toán qua Kho bạc Nhà nước; Xử lý các tình huống thực tế.

d) Ngạch Chuyên viên (hạng III) đối với chuyên ngành Hành chính:

* Môn kiến thức chung: Luật viên chức; Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

– Thi viết:  Luật viên chức 2010; Nghị định 27/2012/NĐ-Cp ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-Cp ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ.

Thi thực hành: Luật viên chức 2010; Nghị định 27/2012/NĐ-Cp ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-Cp ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định của Nhà nước tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/5012 của Bộ Nội vụ);

– Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có);

– 02 ảnh 4cm x 6cm;

– 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;

– Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển).

V. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG:

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng theo thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ: 260.000đ/hồ sơ.

VI. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

– Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển: từ ngày 24/10/2016 đến ngày 18/11/2016 (trong giờ hành chính);

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

VII. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY ĐỊNH THI TUYỂN:

– Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến từ ngày 05/12/2016 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

Lưu ý:

– Người dự thi tuyển phải đăng ký cụ thể chuyên ngành dự tuyển và đơn vị tuyển dụng.

– Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua Bưu điện. Viện sẽ không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển.

– Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. (Số điện thoại 08.38234076).

Nguồn tin: iasvn.org